หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการจัดซื้อ (Control Procument)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการจัดซื้อ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการพิเคราะห์เอกสารการจัดซื้อ (Consider Procurement Documents), ควบคุมสัญญาหรือข้อตกลง (Control Agreement) และ ติดตามการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงในโครงการ (Track Approved Change Requests) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60409.01 ควบคุมสัญญาหรือข้อตกลง (Control Agreement)

ควบคุมสัญญาหรือข้อตกลงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

60409.02 ติดตามการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงในโครงการ (Track Approved Change Requests)

ติดตามการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อได้อย่างตรงตามหลักการปฏิบัติ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ
  2. ความสามารถในการควบคุมสัญญาหรือข้อตกลง
  3. ความสามารถในการทำเอกสารบันทึกขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อ
  4. ความสามารถในการทำเอกสารบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสัญญาหรือข้อตกลง
  3. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อ
  4. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารบันทึกขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการหมายถึงการปรับปรุงรายการและเงื่อนไขของสัญญาการจัดซื้อ ได้แก่ ข้อความการจัดซื้อ (procurement statement of work) ราคา และคำบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และผลลัพธ์ที่จะได้
  2. การเปลี่ยนแปลงรายการต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการอนุมัติก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ควบคุมการจัดซื้อ (Control Procument)
ควบคุมขอบเขตของโครงการ (Control Scope)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน