หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมค่าใช้จ่าย (Control Costs)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมค่าใช้จ่าย

ทบทวนครั้งที่

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

สาขา
การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ
นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความสามารถในการติดตามและควบคุมความต้องการใช้เงินทุนของโครงการ
(Track
and Control Project Funding Requirements)
และติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ (Track and Control Cost) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

1211
ผู้จัดการด้านการเงิน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60405.02 ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ

1. ติดตามและควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงให้เหมาะสม
2. จัดทำประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดจนจบโครงการ

60405.01 ติดตามและควบคุมความต้องการใช้เงินทุนของโครงการ

ควบคุมการใช้เงินทุนของโครงการให้ถูกต้องสมเหตุสมผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ความสามารถในการบริหารเงินทุน
  2.
ความสามารถในการคาดการณ์การใช้เงินทุน
  3. ความสามารถในการคำนวณดัชนีชี้วัดผลการดำเนินโครงการต่างๆ
  4. ความสามารถในการคำนวณประมาณการต้นทุน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารเงิน
  2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาดการณ์การใช้เงินทุน
  3. ความรู้ในการคำนวณดัชนีชี้วัดผลการดำเนินโครงการต่างๆ
  4.
ความรู้ในการคำนวณประ มาณการต้นทุน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2.
สถานการณ์จำลอง
และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ
ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
สถานการณ์จำลอง
และ/หรือ
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ
และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เงินทุนที่ใช้ไปของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมและเทอมการชำระเงินที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ
  2. ความต้องการใช้เงินทุนของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการที่ได้วางแผนไว้
  3. ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  4. ผลการดำเนินโครงการแสดงในรูปของดัชนีชี้วัดต่างๆที่สำคัญ
เช่น Cost
variance (CV), Schedule variance (SV), Cost Performance Index (CP)I, Schedule
Performance Index ( SPI), To-Complete Performance Index (TCPI), และ
Variance At Completion (VAC) เป็นต้น โดยแยกตาม Work
Breakdown Structure (WBS)
  5. ประมาณการต้นทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงในรูปของ
Estimate
At Complete (EAC Value หรือ Bottom-up EAC Value)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)
ตรวจตราและควบคุมงานโครงการ (Monitor and Control Project Work)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน