หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

สาขา
การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ
นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความสามารถในการติดตามเอกสารการดำเนินโครงการ (Track Project
Documents) และ ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน (Track Work
Performance Data) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2421
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนโยบายและการบริหาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60410.01 ติดตามเอกสารการดำเนินโครงการ

ตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

60410.02 ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน

ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ความสามารถในการตรวจสอบ
หรือการรายงานสถานการณ์ประสานงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. ความสามารถในการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อประสานงานกรณีที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  2. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหาเกิดสถานการณ์การประสานงานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2.
สถานการณ์จำลอง
และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ
ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
สถานการณ์จำลอง
และ/หรือ
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ
และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การตรวจสอบกระบวนการหรือข้อมูลการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ รายงาน บันทึกประชุม หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. การปรับปรุงสถานะการติดต่อกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเป็นปัจจุบัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน