หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Manage Stakeholder Management)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการบูรณาการแผนการบริหารจัดการและการติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ (Integrate Stakeholder Management and Communication Plan) และ บริหารเอกสารการเปลี่ยนแปลง (Manage Change Log) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60307.02 บริหารเอกสารการเปลี่ยนแปลง

บริหารเอกสารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง

60307.01 บูรณาการแผนการบริหารจัดการและการติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ

1. ดำเนินการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมตามคาดหวังและความต้องการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. กำหนดกระบวนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการทำเอกสารหรือแนวทางการบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความคาดหวังและความต้องการภายใต้กรอบ
  2. ความสามารถในการทำเอกสารหรือแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  3. ความสามารถในการทำเอกสารการประชุมหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความคาดหวังและความของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การติดต่อประสานงานตามยุทธศาสตร์การสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบการติดต่อประสานงาน รายงานสรุปความคืบหน้าของการติดต่อประสานงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน