หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการจัดซื้อ

ทบทวนครั้งที่

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

สาขา
การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ
นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความสามารถดำเนินการจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งการจัดซื้อ (Create Source
Selection Criteria), ประเมินการเสนอขาย (Evaluate Seller
Proposals), บูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อ (Integrate
Procurement Management Plan), จัดทำ Procurement Statement
of Work (Create Procurement Statement of Work) และ ประเมินการตัดสินใจทำหรือสั่งซื้อ
(Evaluate Make-or-Buy Decisions) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

3323
ผู้จัดซื้อ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60306.05 ประเมินการตัดสินใจทำหรือสั่งซื้อ (Evaluate Make-or-Buy Decisions)

ประเมินการตัดสินใจทำหรือสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง

60306.04 จัดทำ Procurement Statement of Work (Create Procurement Statement of Work)

จัดทำ Procurement Statementof Work ได้อย่างถูกต้อง

60306.02 ประเมินการเสนอขาย (Evaluate Seller Proposals)

ประเมินการเสนอขายได้อย่างถูกต้อง

60306.03 บูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อ (Integrate Procurement Management Plan)

บูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อได้อย่างถูกต้อง

60306.01 ดำเนินการจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งการจัดซื้อ (Create Source Selection Criteria)

ดำเนินการจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งการจัดซื้อได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1.
ความสามารถในการจัดทำเอกสารจัดซื้อ
  2.
ความสามารถในการประเมินการเสนอขายตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3.
ความสามารถในการจัดทำสัญญา
  4.
ความสามารถในการบูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อ
  5.
ความสามารถในการจัดทำ Procurement
Statement of Work
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อ
  2.
ความรู้ในการประเมินการเสนอขายตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3.
ความรู้ในการจัดทำสัญญา
  4.
ความรู้ในการบูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อ
  5.
ความรู้ในการจัดทำ Procurement
Statement of Work
  6.
ความรู้ในการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการคัดเลือกแหล่งสินค้าหรือคู่สัญญา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2.
สถานการณ์จำลอง
และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ
ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
สถานการณ์จำลอง
และ/หรือ
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ
และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน
การปรับเปลี่ยนเนื้องานในสัญญา ความล่าช้า การสิ้นสุดสัญญา การรับประกัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)
ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน