หน่วยสมรรถนะ

ตรวจตราและควบคุมงานโครงการ (Monitor and Control Project Work)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-4-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจตราและควบคุมงานโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการติดตามตารางการคาดการณ์การดำเนินงาน (Track Schedule forecast), ติดตามการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย (Track Cost Forecast) และ ติดตามการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง (Track Validated Changes) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต
   2413 นักวิเคราะห์การเงิน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60401.03 ติดตามการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของโครงการตรงตามที่คาดการณ์ไว้

60401.02 ติดตามการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย

ติดตามการคาดการณ์โครงการให้เป็นไปตามตาราง

60401.01 ติดตามตารางการคาดการณ์การดำเนินงาน

ควบคุมและตรวจสอบแผนบริหารของโครงการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบงานโครงการ
  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในการติดตามตรวจสอบแผนงานของโครงการที่ที่คาดการณ์ไว้
  3. ความสามารถในการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการที่ที่คาดการณ์ไว้ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารโครงการ
  2. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบแผนบริหารโครงการ
  3. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารตารางโครงการ
  4. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.สอดคล้องกับแผนงานและเวลาของโครงการ
  2.สอดคล้องกับแผนงานของการควบคุมเวลาของโครงการ
  3.สอดคล้องกับการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

  • สายงาน :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน