หน่วยสมรรถนะ

ประมาณการค่าใช้จ่าย (Estimates Cost)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประมาณการค่าใช้จ่าย

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการพิเคราะห์แผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย (Consider Cost Management Plan),
  พิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร (Consider Enterprise Environmental Factors) และพัฒนาการประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ (Develop Cost Estimation) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1211 ผู้จัดการด้านการเงิน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60207.03 พัฒนาการประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ (Develop Cost Estimation)

1.จัดทำรายงานประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการที่สมเหตุสมผล
2.จดบันทึกสมมติฐาน(assumption)ของการประมาณการต้นทุนและที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนไว้อย่างชัดเจน

60207.02 รวบรวมข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร (Collection Enterprise Environmental Factors)

รวบรวมข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

60207.01 รวบรวมแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย (Consider Cost Management Plan)

รวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย
  2. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร
  3. ความสามารถในการประมาณการต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
  4. ความสามารถในการตั้งสมมติฐานในการประมาณการต้นทุน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย
  2. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร
  3. ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการประมาณการต้นทุน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการนำสมมติฐานมาใช้ในการประมาณการต้นทุน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. รายงานประมาณการต้นทุนแสดงต้นทุนของโครงการ สอดคล้องกันกับกิจกรรมของโครงการที่คาดว่าจะเกิดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ
  2. สมมติฐานที่นำมาใช้ในการประมาณการต้นทุนมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ควบคุมตารางการทำงานของโครงการ (Control Project Schedule)
วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Plan Cost Management)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน