หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน (Create Work Breakdown Structure (WBS))

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถรวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการ (Collect Requirements Documentation) ประยุกต์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Apply Enterprise Environmental Factors) และ บรรลุการใช้โครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน (Implement WBS) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60205.03 บรรลุการใช้โครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน (Implement WBS)

จัดทำโครงสร้างจำแนกงานได้อย่างถูกต้อง

60205.02 ประยุกต์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Apply Enterprise Environmental Factors)

ประยุกต์ใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง

60205.01 รวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการ (Collect Requirements Documentation)

รวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการรวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการ
  2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรในการบริหารงาน
  3. ความสามารถในการจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน
  4. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพื่อจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรในการบริหารงาน
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพื่อจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ครอบคลุมรายละเอียดทุกกระบวนการทำงานที่ต้องดำเนินการภายใต้โครงการ
  2. กำหนดระดับที่เหมาะสมในการจัดทำรายละเอียดของโครงสร้างจำแนกงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Plan Cost Management)
ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน