หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Design computer systems and networks)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-HWS-5-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถ ตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายงานผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับผู้อื่นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2511 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
  2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์
  2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30403.01 ตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบ

1.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการสำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างครบถ้วน ได้แก่ การศึกษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเดิมการวิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้งานการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรจากผู้บริหารและการวิเคราะห์ความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
1.2 รายงานผลการตรวจสอบความต้องการในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมสำหรับฝ่ายต่างๆ

30403.02 ปฏิบัติการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2.1 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสอดคล้องกับความต้องการและมาตรฐานที่กำหนด
2.3 ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้
2.4 เขียนแบบ (Plan)ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามมาตรฐานที่กำหนดและสอดคล้องกับความต้องการได้

30403.03 รายงานผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.1เขียนรายงานผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามรูปแบบที่กำหนดได้
3.2นำเสนอผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมสำหรับฝ่ายต่างๆ
3.3ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการรายงานผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ความสามารถในการปฏิบัติการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบ ได้แก่ Solidworks Autocad Visio หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ความสามารถในจัดทำรายงาน การนำเสนอผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามข้อกำหนด (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์สำหรับการรายงานผล การนำเสนอผลการออกแบบ ได้แก่ Office Suits, Publisher, Pagemaker, Adobe Suits และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสังเกตจากบันทึกการสังเกต และหรือ
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารแสดงผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เคยดำเนินการมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการทดสอบความรู้ และหรือ
  2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และหรือใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และหรือแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และหรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือ อันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  2. ความต้องการได้แก่ ใบสั่งงาน (Job orders) ใบสั่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความต้องการ (Report sheets)
  3. วัสดุ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและโน๊ดบุค จอภาพ เครื่องพิมพ์ โปรเจคเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เร้าเตอร์ แอคเซสพ้อยต์ ไวไฟ สาย UTP แทปเล็ต และหรือผลิตภัณฑ์ไอซีทีอื่น ๆ
  4. โปรแกรมประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ Visio Autocad และ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น