หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารโครงการ (Project Management and Development )

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-5-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการบริหารโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนักบริหารโครงการ (Project Management)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถแบ่งสายงานการทำงาน กำหนดทีมทำงาน วางแผนจัดการด้านการเงิน กำหนดตาราง การทำงาน และจัดทำเอกสารและนำเสนองานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1211 ผู้จัดการด้านการเงิน
   1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
   1213 ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน
   1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50101.04 กำหนดตารางการทำงาน (Scheduling)

4.1รวบรวมรูปแบบของสายงานตามการแบ่งสายงานที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
4.2กำหนดตารางการทำงานตามสายงานได้อย่างครบถ้วน
4.3ตรวจสอบตารางการทำงานตามสายงานได้อย่างครบถ้วน

50101.05 จัดทำเอกสารและนำเสนองาน (Project Documenta-tion and Presentation)

4.1รวบรวมรูปแบบของสายงานตามการแบ่งสายงานที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
4.2กำหนดตารางการทำงานตามสายงานได้อย่างครบถ้วน
4.3ตรวจสอบตารางการทำงานตามสายงานได้อย่างครบถ้วน

50101.03 วางแผนจัดการด้านการเงิน (Budget Management)

3.1 วางแผนการจัดการด้านการเงินตามลักษณะสายงานได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
3.2 คำนวณค่าใช้จ่ายตามชิ้นงานหรือเนื้องานและช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
3.3 ตรวจสอบการวางแผนรายรับและรายจ่ายได้อย่างถูกต้อง

50101.02 กำหนดทีมทำงาน (Team Recruitment)

2.1 วางแผนการกำหนดทีมงานได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
2.2 เขียนหน้าที่ของทีมตามสายงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2.3 ตรวจสอบการกำหนดทีมทำงานได้อย่างถูกต้อง

50101.01 แบ่งสายงานการทำงาน (Work Flow Development)

1.1 วางแผนการแบ่งสายงานตามห่วงโซ่การผลิตได้อย่างได้ถูกต้องและครบถ้วน
1.2 แบ่งสายงานการผลิตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบการไหลของงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
   1. ความสามารถในการแบ่งสายงานให้เหมาะสม
   2. ความสามารถในการบริหารทีม
   3. ความสามารถในการทำแผนการรายรับและการใช้จ่ายเงิน 4. ความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
   5. ความสามารถในการทำตารางการทำงาน
  6. ความสามารถในการกำหนดตารางการทำงาน
   7. ความสามารถในการจัดทำเอกสารและนำเสนอข้อมูลในการบริหารโครงการ
   8. ความสามารถในการบริหารโครงการ (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
   2. ความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่สายงานด้านแอนิเมชั่น
   3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
   4. ความรู้เกี่ยวกับสายงานทางด้านแอนิเมชัน
   5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี (ข)คำอธิบายรายละเอียด
   1. การวางแบ่งสายงานตามห่วงโซ่การผลิตได้แก่ บริหารจัดการตามลักษณะงาน Pre-Production Production และ Post-Production
   2. การตรวจสอบการแบ่งสายงาน ได้แก่ Pre-Production Production และ Post-Production
   3. การกำหนดทีมงาน ได้แก่ ทีม Pre-production ทีม Productionและ ทีม Post-Production
   4. การเขียนหน้าที่ทีมได้แก่ บทบาท ภารกิจ ขอบเขตงาน
   5. การตรวจสอบ ความครบถ้วนและหน้าที่
   6. การวางแผนจัดการด้านการเงิน ได้แก่ รายรับและรายจ่าย ตามลักษณะสายงาน
   7. การคำนวณ ได้แก่ คำนวณจุดคุ้มทุน ความเสี่ยง รายรับและรายจ่าย
   8. รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบบริหารจัดการตามลักษณะงาน Pre-Production Production และ Post- Production 9. ตารางการทำงาน ได้แก่ รายการการปฏิบัติงาน วันที่เริ่มทำงาน วันสิ้นสุดการทำงาน เส้นทางวิกฤติ ของงาน สายงานที่รับผิดชอบ
   10. การตรวจสอบ ได้แก่ ตรวจตารางการทำงานตรงตามลักษณะรูปแบบงาน
   11. การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การแบ่งสายงานการทำงาน การกำหนดทีมทำงาน การวางแผนจัดการ ด้านการเงิน การกำหนดตารางการทำงาน
   12. รูปแบบการจัดพิมพ์เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
   13. การนำเสนอข้อมูล ได้แก่ การแบ่งสายงานการทำงาน การกำหนดทีมทำงาน การวางแผนจัดการ ด้านการเงิน การกำหนดตารางการทำงาน
   14. การตรวจสอบการจัดทำเอกสารและการนำเสนอการบริหารโครงการ มีจุดตรวจดังนี้ จำนวนหัวข้อครบ รูปแบบการจัดพิมพ์ถูกต้อง การนำเสนอมีความชัดเจน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น