หน่วยสมรรถนะ

สร้างเลเอาท์ (Lay Out)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างเลเอ้าท์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (Modeler)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถออกแบบช็อตบล็อกกิ้ง (Shot Blocking Design) และสร้างช็อตบล็อกกิ้ง (Shot Blocking)ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

หน่วยสมรรถนะ Unit of Competence หน่วยสมรรถนะย่อย Element of Competence

50213.01 ออกแบบช็อต บล็อกกิ้ง (Shot Blocking Design)

1.1 วางแผนการสร้าง Shot Blockingได้อย่างครบถ้วน
1.2 กำหนดทิศทางของตัวละครได้อย่างถูกต้อง
1.3 กำหนดตำแหน่งที่ต้อง Shot Blocking ได้อย่างครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการทำแผนการกำหนดการสร้าง Shot Blocking
  2. ความสามารถในการกำหนดตำแหน่ง Shot Blocking
  3. ความสามารถในการทำแผนการกำหนดการสร้าง Shot Blocking
  4. ความสามารถในการทำการสร้าง Shot Blocking (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ด้านการวาดภาพ 2. ความรู้ด้านการทำภาพเคลื่อนไหว
  3. ความรู้ด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์
  4. ความรู้ด้าน Timing
  5. ความรู้ด้านมุมกล้องและขนาดภาพ
  6. ความรู้ด้านการตัดต่อวิดีโอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. แผนการกำหนดการสร้าง Shot Blocking
  4. ไฟล์ผลงานการกำหนดตำแหน่ง Shot Blocking
  5. แผนการกำหนดการสร้าง Shot Blocking
  6. ไฟล์ผลงานการสร้าง Shot Blocking
   (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. กำหนดการวางแผนการสร้าง Shot Blocking ได้แก่ การระบุขั้นตอนการสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม จาก Storyboard ระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอน
  2. กำหนดทิศทางของตัวละคร ได้แก่ กำหนดท่าทางของ Shot Blocking ต่อเพิ่มจาก Storyboard ตามลำดับ
  3. กำหนดตำแหน่งที่ต้อง Shot Blocking ได้แก่ การกำหนดตำแหน่ง Keyframe ที่ต้องการ Blocking
  4. กำหนดการวางแผนการสร้าง Shot Blocking ได้แก่ การระบุขั้นตอนการสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม จาก Storyboard ระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอน
  5. วาดรายละเอียดของ Shot Blocking ต่อเพิ่มจาก Storyboard ตามลำดับได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  6. จัดเรียงลำดับภาพ ใส่ไกด์เสียง และตัดต่อกำหนดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเสียงและเนื้อเรื่อง
  7. กำหนดขนาดภาพตามมุมกล้องของ Storyboard และประมวลผลเป็นไฟล์วิดีโอที่สมบูรณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ปรับปรุงหรือแก้ไข เรื่อง/ตัวละคร (Editing)