หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ (Shading)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดแสงเงาให้กับแสงเงาวัสดุ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (Modeler)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถออกแบบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ สร้างแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ และตรวจสอบแสงเงา ให้กับพื้นผิววัสดุได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50210.03 ตรวจสอบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุTexturing

3.1 วางแผนการตรวจสอบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุได้อย่างครบถ้วน
3.2 ตรวจสอบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3.3 แก้ไขจุดบกพร่องแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

50210.02 สร้างแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ

2.1 วางแผนการสร้างแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุได้อย่างถูกต้อง
2.2 สร้างแสงเงาในพื้นผิววัสดุได้อย่างถูกต้องตามการออกแบบ
2.3 กำหนดค่าของลักษณะรายละเอียดของแสงเงาได้อย่างถูกต้อง

50210.01 ออกแบบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ

1.1 วางแผนการกำหนดแสงเงาให้กับ พื้นผิววัสดุได้อย่างถูกต้อง
1.2 วิเคราะห์ลักษณะของแสงเงาได้อย่างถูกต้อง
1.3 กำหนดลักษะของแสงเงาได้อย่างเหมาะสมกับลักษะของวัสดุ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการทำงานการออกแบบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ
  2. ความสามารถในการออกแบบแสงเงา
  3. ความสามารถในการทำงานการสร้างแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ
  4. ความสามารถในสร้างแสงเงาบนวัสดุที่กำหนด
  5. ความสามารถในการทำงานการตรวจสอบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ
  6. ความสามารถในการตรวจสอบแสงเงา
  7. ความสามารถในการแก้ไขแสงเงาที่บกพร่อง (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านการออกแบบแสงเงา
   2. ความรู้เกี่ยวกับแสงเงาได้แก่ Shading, Highlight, Radiosity
   3. ความรู้ด้านการใช้ Material Editor
   4. ความรู้ด้านการใช้ Light

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. แผนการทำงานการออกแบบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ
  4. ผลงานการออกแบบแสงเงา (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ลำดับขั้นตอนการทำงานเพื่อการออกแบบแสงเงาให้กับพื้นผิวของวัสดุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  2. วิเคราะห์ทิศทาง สี การสะท้อน ความโปร่ง/ทึบของแสงกับวัสดุที่ออกแบบได้อย่างถูกต้อง
  3. กำหนดทิศทาง สี การสะท้อน ความโปร่ง/ทึบของแสง ได้เหมาะสมกับลักษณะของวัสดุ
  4. ลำดับขั้นตอนการทำงานเพื่อการกำหนดแสงเงาให้กับพื้นผิวของวัสดุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  5. สร้างแสงเงาหลักได้ถูกต้องตรงตามทิศทาง และลักษะของวัสดุ
  6. กำหนดรายละเอียดของแสงเงาได้ตรงตามลักษะของวัสดุ
  7. กำหนดรายละเอียดของแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุที่ต้องตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน
  8. ตรวจสอบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุได้ถูกต้องตามทิศทาง และลักษะของวัสดุ
  9. ปรับแก้ส่วนที่บกพร่องของแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ปรับปรุงหรือแก้ไข เรื่อง/ตัวละคร (Editing)
สร้าง Texturing ให้กับตัวละคร (Texturing)