หน่วยสมรรถนะ

สร้าง Texturing ให้กับตัวละคร (Texturing)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้าง Texturing ให้กับตัวละคร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (Modeler)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถออกแบบ Character Texturing สร้าง Character Texturing ตรวจสอบ Character Texturing ออกแบบ Environment Texturing สร้าง Environment Texturing และตรวจสอบ Environment Texturingได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50209.06 สร้าง Environment Texturing

6.1 วางแผนการตรวจสอบEnvironment Texturing ได้อย่างครบถ้วน
6.2 ตรวจสอบ Texture ของ สภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน
6.3 แก้ไขจุดบกพร่องของ Environment Texture ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

50209.05 สร้าง Environment Texturing

5.1 วางแผนการสร้างEnvironmentTexturing ได้อย่างถูกต้อง
5.2 สร้าง Environment Texturingได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
5.3 ใส่ Texture ให้กับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์

50209.04 ออกแบบ Environment Texturing

4.1 วางแผนการออกแบบEnvironmentTexturing ได้อย่างถูกต้อง
4.2 วิเคราะห์ลักษณะของ Textureที่เหมาะสมกับแต่ละส่วนประกอบ สภาพแวดล้อม
4.3 กำหนดสีและผิวสัมผัสของ Character Texturingได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

50209.03 ตรวจสอบ Character Texturing

3.1 วางแผนการตรวจสอบCharacterTexturing ได้อย่างครบถ้วน
3.2 ตรวจสอบ Texture ของตัวละครได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3.3 แก้ไขจุดบกพร่องของ Character Texture ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

50209.01 ออกแบบ Character Texturing

1.1 วางแผนการออกแบบ Character Texturingได้อย่างถูกต้อง
1.2 วิเคราะห์ลักษณะของ Textureที่เหมาะสมกับแต่ละส่วนประกอบของตัวละคร
1.3 กำหนดสีและผิวสัมผัสของ Character Texturingได้อย่างเหมาะสมกับตัวละคร

50209.02 สร้าง Character Texturing

2.1 วางแผนการสร้างCharacterTexturing ได้อย่างถูกต้อง
2.2 สร้าง Character Texturingได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2.3 ใส่ Texture ให้กับตัวละครได้อย่างสมบูรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการสรุปการวางแผนการออกแบบ Character Texturing
  2. ความสามารถในการการออกแบบ Character Texturing
  3. ความสามารถในการสรุปผลการวางแผนการสร้าง Character Texturing
  4. ความสามารถในการทำงานการคลี่ UV
  5. ความสามารถในการทำงานการ Paint Texture ตัวละคร
  6. ความสามารถในการทำงานการใส่ Texture ให้กับตัวละคร
  7. ความสามารถในการสรุปรายละเอียดแผนการตรวจสอบ Character Texturing
  8. ความสามารถในการการทดสอบ Character Texturing
  9. ความสามารถในการทำงานการปรับแต่งแก้ไขพื้นผิวตัวละคร และพื้นผิวที่ใส่บนตัวละคร
  10. ความสามารถในการสรุปผลการวางแผนการสร้าง Environment Texturing
  11. ความสามารถในการทำผลงานการคลี่ UV
  12. ความสามารถในการทำ Paint Texture สภาพแวดล้อม
  13. ความสามารถในการใส่ Texture ให้กับสภาพแวดล้อม
  14. ความสามารถในการสรุปผลการวางแผนการสร้าง Environment Texturing
  15. ความสามารถในการทำคลี่ UV
  16. ความสามารถในการ Paint Texture สภาพแวดล้อม
  17. ความสามารถในการใส่ Texture ให้กับสภาพแวดล้อม
  18. ความสามารถในการสรุปรายละเอียดแผนการตรวจสอบ Environment Texturing
  19. ความสามารถในการทดสอบ Environment Texturing
  20. ความสามารถในการปรับแต่งแก้ไขพื้นผิวสภาพแวดล้อม และพื้นผิวที่ใส่บนสภาพแวดล้อม
  21. ความสามารถด้านการคลี่ UV ด้วยโปรแกรมกราฟิกสร้างพื้นผิว
  22. ความสามารถด้านการสร้างภาพพื้นผิวด้วยโปรแกรมด้าน Digital Painting
  23. ความสามารถด้านการสร้างภาพพื้นผิวด้วยโปรแกรมด้าน Digital Painting (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ด้านการออกแบบ Character Texturing
  2. ความรู้ด้านพื้นผิววัสดุ
  3. ความรู้ด้านการวาดภาพและลงสี
  4. ความรู้ด้านการรวมและปรับแต่งภาพ
  5. ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมกราฟิกในการใส่ texture ให้กับตัวละคร
  6. ความรู้ด้านการตรวจสอบ Texture
  7. ความรู้ด้านการออกแบบ Environment Texturing
  8. ความรู้ด้านการรวมและปรับแต่งภาพ
  9. ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมกราฟิกในการใส่ texture ให้กับสภาพแวดล้อม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลสรุปการวางแผนการออกแบบ Character Texturing
  4. ผลงานการออกแบบ Character Texturing
  5. สรุปผลการวางแผนการสร้าง Character Texturing
  6. ผลงานการคลี่ UV
  7. ผลงานการ Paint Texture ตัวละคร
  8. ผลงานการใส่ Texture ให้กับตัวละคร
  9. ผลสรุปรายละเอียดแผนการตรวจสอบ Character Texturing
  10. ผลการทดสอบ Character Texturing
  11. ผลงานการปรับแต่งแก้ไขพื้นผิวตัวละคร และพื้นผิวที่ใส่บนตัวละคร
  12. ผลสรุปการวางแผนการสร้าง Environment Texturing
  13. ผลงานการคลี่ UV
  14. ผลงานการ Paint Texture สภาพแวดล้อม
  15. ผลงานการใส่ Texture ให้กับสภาพแวดล้อม
  16. ผลสรุปการวางแผนการสร้าง Environment Texturing
  17. ผลงานการคลี่ UV
  18. ผลงานการ Paint Texture สภาพแวดล้อม
  19. ผลงานการใส่ Texture ให้กับสภาพแวดล้อม
  20. ผลสรุปรายละเอียดแผนการตรวจสอบ Environment Texturing
  21. ผลการทดสอบ Environment Texturing
  22. ผลงานการปรับแต่งแก้ไขพื้นผิวสภาพแวดล้อม และพื้นผิวที่ใส่บนสภาพแวดล้อม
   (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ลำดับแผนการออกแบบ Character Texturing ได้อย่างถูกต้อง
  2. วิเคราะห์การออกแบบ Character Texturing จากกรอบแนวคิดของตัวละครได้อย่างถูกต้อง
  3. วาดและลงสีลักษณะของ Texture ที่เหมาะสมกับวัสดุแต่ละส่วนของตัวละคร
  4. วิเคราะห์กระบวนการสร้าง Character Texturing ได้อย่างถูกต้องตามลำดับ
  5. สร้าง Character Texturing ได้ถูกต้องตามที่ออกแบบ ได้แก่ การคลี่ UV และการ Paint Texture
  6. ใส่ Texture ที่สร้างลงไปในตัวละครที่กำหนดได้อย่างสมบูรณ์
  7. กำหนดรายละเอียดของตำแหน่งพื้นผิวตัวละครที่ต้องทดสอบได้อย่างครบถ้วน
  8. ตรวจสอบรอยต่อ scale และผิวสัมผัสของ Texture ตามจุดที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  9. ปรับแก้ส่วนที่บกพร่องของ Character Texturing ได้อย่างถูกต้อง
  10. ลำดับแผนการออกแบบ Environment Texturing ได้อย่างถูกต้อง
  11. วิเคราะห์การออกแบบ Environment Texturing จากกรอบแนวคิดของสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
  12. วาดและลงสีลักษณะของ Texture ที่เหมาะสมกับวัสดุแต่ละส่วนของสภาพแวดล้อม
  13. วิเคราะห์กระบวนการสร้าง Environment Texturing ได้อย่างถูกต้องตามลำดับ
  14. สร้าง Environment Texturing ได้ถูกต้องตามที่ออกแบบ ได้แก่ การคลี่ UV และการ Paint Texture
  15. ใส่ Texture ที่สร้างลงไปในสภาพแวดล้อมที่กำหนดได้อย่างสมบูรณ์
  16. กำหนดรายละเอียดของตำแหน่งพื้นผิวสภาพแวดล้อมที่ต้องทดสอบได้อย่างครบถ้วน
  17. ตรวจสอบรอยต่อ scale และผิวสัมผัสของ Texture ตามจุดที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  18. ปรับแก้ส่วนที่บกพร่องของ Environment Texturing ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
กำหนดแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ (Shading)
กำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละคร (Character Setup)