หน่วยสมรรถนะ

กำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละคร (Character Setup)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละคร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพ ผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (Modeler)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถออกแบบวิธีการเคลื่อนไหวตัวละคร ใส่กระดูกตัวละคร เขียนโปรแกรมเทคนิคให้ตัวละคร กำหนดผิวพรรณและน้ำหนักตัวละคร (Skinning and Weight) และทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวละครได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์ 2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น,
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50208.05 ทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวละคร

5.1 วิเคราะห์การทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวละครได้อย่างครบถ้วน
5.2 ทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวละครได้อย่างถูกต้อง
5.3 ปรับแต่งแก้ไขจุดบกพร่องของการเชื่อมต่อและแรงดึงของกระดูกต่อตัวละครได้อย่างสมบูรณ์

50208.04 กำหนดผิวพรรณและน้ำหนักตัวละคร (Skinning and Weight)

4.1 วางแผนแนวทางการกำหนดskinning and weightได้อย่างถูกต้องตามหลักกายวิภาค
4.2 ปรับแต่งค่าน้ำหนักแรงดึงระหว่างโมเดลแต่ละส่วนกับกระดูกได้อย่างเหมาะสม
4.3 ตรวจสอบแรงดึงระหว่างตัวละครแต่ละส่วนกับกระดูกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

50208.02 ใส่กระดูกตัวละคร

2.1 วางแผน/กำหนดจำนวนชิ้นของกระดูกที่ต้องใช้ได้อย่างถูกต้อง
2.2 สร้างกระดูกให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด
2.3 Linkกระดูกให้สำพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง
2.4 ตรวจสอบรายละเอียดงานใส่กระดูกตัวละคร

50208.03 เขียนโปรแกรมเทคนิคให้ตัวละคร

3.1 วางแผนการเขียนโปรแกรมเทคนิคให้ตัวละคร
3.2 เขียนภาษา Script / Expression ให้กับตัวละครได้ถูกต้อง
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ Script / Expressionได้อย่างถูกต้อง

50208.01 ออกแบบวิธีการเคลื่อนไหวตัวละคร

1.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการออกแบบวิธีการเคลื่อนไหวตัวละครได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน
1.2 ออกแบบอิริยาบถต่าง ๆ ของตัวละครได้ตามกำหนด
1.3 ตรวจสอบงานออกแบบวิธีเคลื่อนไหวตัวละคร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการออกแบบวิธีการเคลื่อนไหวตัวละคร
  2. ความสามารถในการออกแบบท่าทางวาดภาพเคลื่อนไหว
  3. ความสามารถในการวาดภาพ
  4. ความสามารถในการใส่กระดูกด้วยโปรแกรม 3 มิติ
  5. ความสามารถในการทำ Expression /Python Script หรือ Mel Script / Max Script
  6. ความสามารถในการเขียน Expression /Python Script หรือ Mel Script / Max Script
  7. ความสามารถในการสรุปการวิเคราะห์การกำหนด skinning and weight ในแต่ละส่วนของตัวละคร
  8. ผลสรุปการวิเคราะห์จำนวนข้อต่อที่ต้องตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตัวละคร
  9. ความสามารถในการทดสอบการเคลื่อนไหวตัวละคร
  10. ความสามารถในการปรับแต่งแก้ไขการเคลื่อนไหวของตัวละคร (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ
  2. ความรู้เกี่ยวกับ Timing
  3. ความรู้เกี่ยวกับการ Acting
  4. ความรู้เกี่ยวกับซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya เป็นต้น
  5. ความรู้เกี่ยวกับ Bone และ Controller
  6. ความรู้เกี่ยวกับ IK และ FK
  7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาษา Script ด้วยโปรแกรม Maya และ 3Ds Max
  8. ความรู้ด้านการวิเคราะห์กายวิภาค
  9. ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งและวิธีในการเชื่อมต่อกระดูกเข้ากับตัวละคร
  10. ความรู้เกี่ยวกับการ Paint Weight

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. โมเดลตัวละครที่ใส่กระดูก
  4. ผลสรุปการวิเคราะห์การกำหนด skinning and weight ในแต่ละส่วนของตัวละคร
  5. โมเดลตัวละครที่ผ่านการใส่กระดูก
  6. ผลสรุปการวิเคราะห์จำนวนข้อต่อที่ต้องตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตัวละคร
  7. ผลการทดสอบการเคลื่อนไหวตัวละคร
  8. ผลงานการปรับแต่งแก้ไขการเคลื่อนไหวของตัวละคร (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. เครื่องมือสำหรับการออกแบบวิธีเคลื่อนไหวตัวละครได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา กระดาษ โต๊ะไฟ
  2. วาดลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละครที่สำคัญได้ทั้งหมดตามที่ได้ออกแบบไว้
  3. ตรวจสอบงานออกแบบวิธีการเคลื่อนไหวตัวละครได้ถูกต้องตาม Concept Art
  4. จำนวนกระดูกเป็นไปตามแผนที่วางไว้
  5. โมเดลตัวละครจะต้องถูก Freeze ไว้และมีการกำหนด Transparent ให้กับโมเดล
  6. ตำแหน่งของกระดูกกับโมเดลตัวละครต้องอยู่กึ่งกลางกัน
  7. Link กระดูกส่วนต่างๆ เข้ากับกระดูกหลักได้ถูกหลัก Anatomy
  8. ใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อกระดูกเข้ากับโมเดลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามโปรแกรมนั้นๆ
  9. ปรับแต่งแก้ไขจุด Vertex เพิ่มเติมหลังจากใช้คำสั่งเชื่อมต่อกระดูกได้อย่างถูกต้อง
  10. เขียนภาษาPython / Mel/Max Script ควบคุมการเลือกพื้นที่การทำงานให้กับตัวละครได้อย่างถูกต้อง
  11. เขียน Expression Script ควบคุมการเคลื่อนไหวบริเวณแขน ( Humerus ต่อเนื่องไปที่ Clavicle ) ได้อย่างถูกต้อง
  12. ตรวจสอบความถูกต้องของ Script / Expression ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  13. วิเคราะห์รายละเอียดทางกายวิภาคของตัวละครเพื่อการเชื่อมต่อกระดูกเข้ากับตัวละคร ให้ครอบคลุม ทั้งหมด ได้แก่ ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ผม หาง และเสื้อผ้า
  14. รายละเอียดการกำหนดค่า Parameters และ การPaint Weight
  15. ทดสอบแรงดึงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อตัวละคร
  16. กำหนดรายละเอียดของข้อต่อของตัวละครที่ต้องทดสอบได้อย่างครบถ้วน
  17. ทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวละครตามข้อต่อและตามทิศทางได้อย่างถูกต้อง
  18. แก้ไขจุดเชื่อมต่อ กล้ามเนื้อที่มีจุดบกพร่องให้สมบูรณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สร้าง Texturing ให้กับตัวละคร (Texturing)
ขึ้นรูปตัวละคร (Modeling)