หน่วยสมรรถนะ

ขึ้นรูปตัวละคร (Modeling)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขึ้นรูปตัวละคร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (Modeler)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถสร้างตัวละคร (Character Modeling)และสร้างฉากและอุปกรณ์ (Environment Modeling)ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์ 2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น,
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50207.02 สร้างฉากและอุปกรณ์

2.1 เลือกใช้ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการขึ้นรูปโมเดลฉากและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.2 ขึ้นโมเดลฉากและอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
2.3 จัดวาง Object ต่าง ๆ ให้ได้ตามงานออกแบบฉากและอุปกรณ์
2.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานขึ้นโมเดลฉากและอุปกรณ์

50207.01 สร้างตัวละคร (Character Modeling)

1.1 เลือกใช้ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการขึ้นรูป โมเดลตัวละครได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม
1.2 นำตัวละครที่ได้ออกแบบไว้ในลักษณะ T-Pose มาใส่ Planeได้อย่างถูกต้อง
1.3 ขึ้นโมเดลตัวละคร (Organic Model) ได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
1.4ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานขึ้นโมเดลตัวละคร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการขึ้นโมเดลตัวละคร
  2. ความสามารถในการขึ้นโมเดลฉากและอุปกรณ์ (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ Anatomy เบื้องต้น
  2. ความรู้เกี่ยว จุด, เส้น, พื้นผิว และ Quad/Tri Polygon
  3. ความรู้เกี่ยวคำสั่งปรับแต่ง Polygon เบื้องต้น
  4. ความรู้เกี่ยวความเข้าใจในโมเดลหลายประเภท เช่น NURBs, Polygon, Subdivision เป็นต้น
  5. ความรู้เกี่ยวTopology

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ซอร์ฟแวร์ที่เลือกใช้ได้แก่ Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Z-Brush เป็นต้น
  2. นำตัวละครที่ได้ออกแบบไว้ในลักษณะ T-Pose มาใส่ Plane ในโปรแกรม 3 มิติ ประกอบไปด้วยด้านหน้า และด้านข้าง ความสูงของภาพของทั้งจะต้องเท่ากัน
  3. การวนลูปของเส้นในช่วงบริเวณใบหน้าและกล้ามเนื้อถูกต้องเป็นไปตามหลัก Topology
  4. จำนวน Polygon ที่ใช้ตรงตามแบบที่กำหนด
  5. ลักษณะของเดินเส้นถูกต้องตามหลัก Anatomy
  6. เก็บรายละเอียด/แก้ไขจุดที่พบปัญหาในตัวโมเดล
  7. ซอร์ฟแวร์ที่เลือกใช้ได้แก่ Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya เป็นต้น
  8. นำตัวละครที่ได้ออกแบบไว้ในลักษณะ T-Pose มาใส่ Plane ในโปรแกรม 3 มิติ ประกอบไปด้วยด้านหน้า และด้านข้าง ความสูงของภาพของทั้งจะต้องเท่ากัน
  9. จำนวน Polygon ที่ใช้ตรงตามแบบที่กำหนด
  10. เก็บรายละเอียด/แก้ไขจุดที่พบปัญหาในตัวโมเดล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
กำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละคร (Character Setup)