หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิต (Production Planning)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารโครงการ (Project Management)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถกำหนดรูปแบบการทำงาน (Style) และกำหนดบุคลากรได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 1213 ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน,
   1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50203.02 กำหนดบุคลากร

2.1 วางแผนการกำหนดบุคลากรในสายงานได้อย่างครบถ้วน
2.2 จัดบุคลากรตามสายงาน
2.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของ บุคลากรตามสายงาน

50203.01 กำหนดรูปแบบ การทำงาน (Style)

1.1 วิเคราะห์กระบวนการการทำงาน ของการสร้างแอนิเมชัน
1.2 กำหนดขั้นตอนการทำงาน
1.3 ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการผลสรุปการวิเคราะห์ของรูปแบบการทำงาน
  2. ความสามารถในการทำแผนผังการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายงาน
(ก)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการ 3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน ได้แก่ การไหลของงาน ระยะเวลา บุคลากร
  2. ขั้นตอนการทำงานได้แก่ ระบุลำดับงาน ระบุระยะเวลา ระบุตำแหน่งงาน
  3. ตรวจสอบการไหลของงาน ความเหมาะสมของเวลาตามปริมาณงาน และความเหมาะสมของบุคลากร
  4. วางแผนบุคลากรได้แก่ ลักษณะของงาน ปริมาณงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากร
  5. การจัดบุคลากรได้แก่ ความรู้ความสามารถ
  6. การตรวจสอบบุคลากร ได้แก่ ความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน ประวัติการทำงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน