หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้น ของ ตัวละคร ฉาก (Conceptual Design Development)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้น ของตัวละคร ฉาก

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทัศนศิลป์ (Artist)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถกำหนดกรอบแนวคิดของ โครงเรื่องจากการสำรวจความต้องการ เขียนเรื่องย่อ ตามกรอบแนวคิด และขยายรายละเอียดเรื่องย่อได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2651 นักทัศนศิลป์ 2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น,
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบฉากและตัวละคร (Conceptual Art)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50105.02 ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดของฉาก (Environmental Design Development)

2.1เลือกใช้เครื่องมือออกแบบกรอบแนวคิดตัวละครได้อย่างถูกต้อง
2.2 ร่างฉากได้อย่างถูกต้องตามกรอบแนวคิดที่กำหนด
2.3 เขียนรายละเอียดของฉากได้อย่างถูกต้องตามแนวคิดที่กำหนด

50105.01 ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดตัวละคร (Character Design Development)

1.1 เลือกใช้เครื่องมือออกแบบกรอบ แนวคิดตัวละครได้อย่างถูกต้อง
1.2 ร่างแบบตัวละครได้อย่างถูกต้อง ตามแนวคิดที่กำหนด
1.3 เขียนรายละเอียดของตัวละคร ได้อย่างถูกต้องตามแนวคิดที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการร่างแบบตัวละคร
  2. ความสามารถในการร่างแบบตัวละคร
  3. ความสามารถในการออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิด
  4. ความสามารถในการเขียนข้อมูลและองค์ประกอบของฉาก
(ก)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวละคร
  2. ความรู้เรื่องการสเก็ต (Sketch) ภาพ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฉาก
  4. ความรู้เกี่ยวกับการ สเก็ต (Sketch) ภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
   ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
   1. เครื่องมือที่ใช่ในการออกแบบ ได้แก่ เครื่องเขียน 2. ร่างแบบตัวละครตามแนวคิดที่กำหนด ประกอบด้วย รูปร่าง หน้าตา เครื่องแต่งกาย
   3. เขียนรายละเอียดของตัวละครประกอบการร่างแบบตัวละคร ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง นิสัย
   4. เครื่องมือที่ใช่ในการออกแบบ ได้แก่ เครื่องเขียน
   5. การร่างแบบฉาก ได้แก่ การวาดภาพยุคสมัย และภาพเหตุการณ์ตามแนวคิด
   6. การเขียนรายละเอียด ได้แก่ ข้อความอธิบายประกอบภาพ แหล่งอ้างอิง คำอธิบายเหตุการณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share