หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกราฟิก (Graphic Design)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-3-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบกราฟิก

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพ ผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (Modeler)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวาดกราฟิกและลงสีกราฟิกได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50206.01 วาดกราฟิก

1.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ การวาดกราฟิกได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสมกับลักษณะงาน
1.2 วาดกราฟิกได้ครบตามจำนวนที่กำหนด
1.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานวาดกราฟิก

50206.02 ลงสีกราฟิก

2.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการลงสีกราฟิกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน
2.2 ลงสีกราฟิกได้อย่างถูกต้อง
2.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานลงสีกราฟิก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวาดกราฟิก
  2. ความสามารถในลงสีกราฟิกตัวมือ
  3. ความสามารถในลงสีกราฟิกด้วยซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
  4. ความสามารถในการขึ้นโมเดลตัวละคร (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการลงสี
  2. ความรู้เกี่ยวกับการแสง/เงา
  3. ความรู้เกี่ยวกับซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop, Corel Painter, SAI เป็นต้น
  4. ความรู้เกี่ยวกับ Anatomy เบื้องต้น
  5. ความรู้เกี่ยว จุด, เส้น, พื้นผิว และ Quad/Tri Polygon
  6. ความรู้เกี่ยวคำสั่งปรับแต่ง Polygon เบื้องต้น
  7. ความรู้เกี่ยวความเข้าใจในโมเดลหลายประเภท เช่น NURBs, Polygon, Subdivision เป็นต้น
  8. ความรู้เกี่ยวTopology

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. เครื่องมือสำหรับลงสีกราฟิกได้แก่ สี เครื่องแสกน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  2. ลงสีกราฟิกด้วยมือโดยห้ามให้สีออกนอกเส้นขอบ
  3. ลงสีกราฟิกด้วยซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์โดยแยก Layer ของเส้น สีหลัก แสง เงา และ Layer การทำเทคนิคพิเศษ
  4. สีที่ลงให้กับกราฟิกจะต้องเป็นไปตาม Concept Art
  5. ซอร์ฟแวร์ที่เลือกใช้ ได้แก่ Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Z-Brush เป็นต้น
  6. นำตัวละครที่ได้ออกแบบไว้ในลักษณะ T-Pose มาใส่ Plane ในโปรแกรม 3 มิติ ประกอบไปด้วย ด้านหน้า และด้านข้าง ความสูงของภาพของทั้งจะต้องเท่ากัน
  7. การวนลูปของเส้นในช่วงบริเวณใบหน้าและกล้ามเนื้อถูกต้องเป็นไปตามหลัก Topology
  8. จำนวน Polygon ที่ใช้ตรงตามแบบที่กำหนด
  9. ลักษณะของเดินเส้นถูกต้องตามหลัก Anatomy
  10. เก็บรายละเอียด/แก้ไขจุดที่พบปัญหาในตัวโมเดล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ออกแบบฉากและอุปกรณ์ (Environment Design)