หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบฉากและอุปกรณ์ (Environment Design)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-3-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบฉากและอุปกรณ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพ ผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (Modeler)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวาดฉากและอุปกรณ์ลงสีฉากและอุปกรณ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม,
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50205.02 ลงสีฉากและอุปกรณ์

2.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการลงสีลงสีฉากและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน
2.2 ลงสีฉากและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
2.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานลงสีฉากและอุปกรณ์

50205.01 วาดฉากและอุปกรณ์

1.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพฉากและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน
1.2 วาดฉากและอุปกรณ์ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด
1.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานวาดฉากและอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ภาพวาดฉากและอุปกรณ์
  2. ความสามารถในการออกแบบฉากและอุปกรณ์
  3. ความสามารถในการวาดภาพ (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฉากและอุปกรณ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพในมุมมองต่างๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. เครื่องมือสำหรับวาดภาพฉากและอุปกรณ์ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา กระดาษ โต๊ะไฟ
  2. วาดฉากและอุปกรณ์ได้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้
  3. ลายเส้นของฉากและอุปกรณ์ถูกต้องตาม Concept Art
  4. ลบเส้นจากการร่างฉากและอุปกรณ์ได้ขาวสะอาดเรียบร้อย
  5. เครื่องมือสำหรับลงสีฉากและอุปกรณ์ได้แก่ สี เครื่องแสกน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  6. ลงสีฉากและอุปกรณ์ด้วยมือโดยห้ามให้สีออกนอกเส้นขอบ
  7. ลงสีฉากและอุปกรณ์ด้วยซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์โดยแยก Layer ของเส้น สีหลัก แสง เงา และ Layer พิเศษ
  8. ลักษณะของสีที่ลงจะต้องประกอบด้วย สีพื้น สีที่โดนแสง และสีเงา
  9. สีที่ลงให้กับฉากและอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตาม Concept Art

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
ออกแบบตัวละคร และเสื้อผ้า