หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบตัวละคร และเสื้อผ้า

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบตัวละครและเสื้อผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (Modeler)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวาดตัวละครและกำหนดเสื้อผ้าและลงสีตัวละครและเสื้อผ้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50204.02 ลงสีตัวละคร และเสื้อผ้า

2.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการลงสีตัวละครได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน
2.2 ลงสีตัวละครได้อย่างถูกต้อง
2.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานลงสีตัวละคร

50204.01 วาดตัวละครและกำหนดเสื้อผ้า

1.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพตัวละครได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน
1.2 วาดตัวละครในรูปแบบของT-Poseได้อย่างถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานวาดตัวละคร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวาดตัวละคร
  2. ความสามารถในการออกแบบตัวละคร
  3. ความสามารถในการวาดภาพ
  4. ความสามารถในลงสีตัวละครด้วยมือ
  5. ความสามารถในลงสีตัวละครด้วยซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านกายวิภาค (Anatomy)
  2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวละคร
  3. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ
  4. ความรู้เกี่ยวกับการแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆของตัวละคร
  5. ความรู้เกี่ยวกับการลงสี
  6. ความรู้เกี่ยวกับการแสง/เงา
  7. ความรู้เกี่ยวกับซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop, Corel Painter, SAI เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. เครื่องมือสำหรับวาดภาพตัวละคร ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา กระดาษ โต๊ะไฟ
  2. วาดตัวละครได้ครบตามรูปแบบของ T-Pose ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
  3. วาดสัดส่วนของตัวละครถูกต้องตาม Concept Art
  4. วาดสีหน้าตัวละครในรูปแบบต่างๆ เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เขินอาย หรือลักษณะสีหน้าเด่นของตัวละคร
  5. วาดท่าทางหรือลักษณะบุคลิกเด่นของตัวละคร เช่น ท่าเดิน ท่านั่ง ท่านอน เป็นต้น
  6. ลบเส้นจากการร่างตัวละครได้ขาวสะอาดเรียบร้อย
  7. เครื่องมือสำหรับลงสีตัวละครได้แก่ สี เครื่องแสกน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  8. ลงสีตัวละครด้วยมือโดยห้ามให้สีออกนอกเส้นตัวละคร
  9. ลงสีตัวละครด้วยซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์โดยแยก Layer ของเส้น สีหลัก แสง เงา และ Layer เทคนิคพิเศษ
  10. ลักษณะของสีที่ลงจะต้องประกอบด้วย สีพื้น สีที่โดนแสง และสีเงา
  11. สีที่ลงให้กับตัวละครจะต้องเป็นไป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ออกแบบฉากและอุปกรณ์ (Environment Design)