หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากรอบแนวคิดด้านศิลปะ (Art Direction Development)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากรอบแนวคิดด้านศิลปะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทัศนศิลป์ (Artist)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถกำหนดกรอบแนวคิดของ โครงเรื่องจากการสำรวจความต้องการ เขียนเรื่องย่อ ตามกรอบแนวคิด และขยายรายละเอียดเรื่องย่อได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักออกแบบฉากและตัวละคร (Conceptual Art)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50104.02 สเก็ต (Sketch) ภาพ

2.1 เตรียมเครื่องมือสำหรับการสเก็ต(Sketch) ภาพได้อย่างครบถ้วน
2.2 สเก็ต (Sketch) ภาพกรอบแนวคิดด้านศิลปะได้ตามบทภาพยนตร์แอนิเมชัน
2.3 ตรวจสอบการสเก็ต (Sketch) ภาพตามแนวคิดด้านศิลปะได้อย่างถูกต้อง

50104.01 รวบรวมข้อมูลแนวคิดด้านศิลปะ

1.1 รวบรวมข้อมูลแนวคิดด้านศิลปะที่สอดคล้องกับบทภาพยนตร์แอนิเมชันได้อย่างครบถ้วน
1.2 กำหนดแนวคิดด้านศิลปะได้ตามบทภาพยนตร์แอนิเมชันได้อย่างครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบแนวคิดด้านศิลปะได้ตามบทภาพยนตร์ แอนิเมชันได้อย่างครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการรวบรวมแนวคิดด้านศิลปะของบทภาพยนตร์
  2. ผลงานการออกแบบกรอบแนวคิดด้านศิลปะของบทภาพยนตร์ (Sketching Design)
  3. ความสามารถในการสเก็ต (Sketch) ภาพตามแนวคิดด้านศิลปะของบทภาพยนตร์
  
(ก)ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านศิลปะ
   2. ความรู้เกี่ยวกับภาพแอนิเมชัน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
   1. การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รูปแบบของงานแอนิเมชัน อารมณ์สำหรับใช้ในงานแอนิเมชั่น 2. กำหนดกรอบแนวคิดด้านศิลปะตามบทภาพยนตร์แอนิเมชันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว อื่น ๆ
   3. การตรวจสอบ ได้แก่ กรอบแนวคิดศิลปะของตัวละครหลัก รอง ฉาก เหตุการณ์และองค์ประกอบอื่น ๆ ในท้องเรื่องทั้งหมด
   4. เครื่องมือสำหรับการสเก็ต (Sketch) ภาพ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน
   5. สเก็ต (Sketch) ภาพ ได้แก่ การร่างภาพของตัวละครหลัก รอง ฉาก เหตุการณ์และองค์ประกอบอื่น ๆ ในท้องเรื่องทั้งหมด โดยใช้ลายเส้น สี แสงและเงา
   6. การตรวจสอบการสเก็ต (Sketch) ภาพ ได้แก่ ตรวจสอบการวาดตัวละครหลัก รอง ฉาก เหตุการณ์และองค์ประกอบอื่น ๆ ในท้องเรื่องทั้งหมด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน