หน่วยสมรรถนะ

จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถจัดทำหรือทบทวนระบบเงินได้อื่น และสวัสดิการ รวมถึงคู่มือการบริหารเงินเดือน เงินได้อื่น และสวัสดิการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030401 จัดทำหรือทบทวนระบบเงินได้อื่น และสวัสดิการ (Non-base remuneration)

1.1จัดทำหรือทบทวนระบบค่าตอบแทนจูงใจ และการให้รางวัลพนักงาน
1.2จัดทำหรือทบทวนเงินได้อื่น และค่าตอบแทนความยากลำบากในการปฏิบัติงาน
1.3จัดทำหรือทบทวนประเภท เงื่อนไข และอัตราสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

1030402 จัดทำคู่มือการบริหารเงินเดือน เงินได้อื่นและสวัสดิการ

2.1จัดทำหรือทบทวนคู่มือการบริหารเงินเดือน เงินได้อื่นและสวัสดิการให้ทันสมัยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการบริหารค่าตอบแทนในองค์การหรือหน่วยงาน
2.2กำหนดแนวทางและขอบเขตการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารเงินเดือนเงินได้อื่น และสวัสดิการ กับกลุ่มพนักงานระดับต่างๆ ที่เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจัดทำระบบค่าจ้างและค่าตอบแทน
  2. ทักษะการกำหนดประเภทค่าจ้างและค่าตอบแทน
  3. ทักษะการกำหนดเงื่อนไขค่าจ้างและค่าตอบแทน
  4. ทักษะการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบค่าตอบแทนจูงใจ การกำหนดประเภท เงื่อนไข อัตรา รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
  2. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำระบบค่าตอบแทนจูงใจ การกำหนดประเภท เงื่อนไข อัตรา รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
  3. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการกำหนดรูปแบบ เงื่อนไข อัตราเงินได้อื่นและค่าตอบแทนความยากลำบาก รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
  4. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการกำหนดสวัสดิการ ประเภท วัตถุประสงค์ เงื่อนไข อัตรา และแนวปฏิบัติต่างๆที่มีประสิทธิภาพ
  5. ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารค่าตอบแทน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน และแนวทางการจัดทำหรือทบทวนคู่มือบริหารเงินเดือน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ตัวอย่างคู่มือบริหารเงินเดือน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ไม่มี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน