หน่วยสมรรถนะ

ดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้า โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดระบบลำเลียง การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และจัดการเถ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10406.01 ดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้าให้มีประสิทธิภาพ

1)มีความรู้เกี่ยวกับระบบลำเลียงเถ้า
2)สามารถอ่าน/ใช้คู่มือการปฏิบัติงานระบบลำเลียงเถ้าได้เป็นอย่างดี
3) มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเถ้า
4) ควบคุมการทำงานของระบบลำเลียงเถ้าให้มีประสิทธิภาพ
5) ตรวจสอบระบบลำเลียงเถ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6) ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงกรณีระบบขัดข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

10406.02 บริหารจัดการเถ้าจากระบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

1) มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บเถ้า
2) มีความรู้ในการนำเถ้าไปใช้ประโยชน์
3) วางแผนการบริหารจัดการเถ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

10406.03 ซ่อมบำรุงระบบสายพานลำเลียงเถ้าเบื้องต้น

1)มีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของสายพานลำเลียงเถ้า
2) ตรวจวิเคราะห์ระบบสายพานลำเลียงเถ้า
3) ซ่อมแซมระบบสายพานลำเลียง ให้มีความปลอดภัย
4) ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการควบคุมระบบเถ้าออกจากระบบเผาไหม้ 2. มีทักษะในบริหารจัดการเถ้าอย่างเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 4. มีทักษะทางวิศวกรรมและสามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้น 5. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านเครื่องจักร ระบบสายพานลำเลียง 2. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านไฟฟ้า/เครื่องจักรกล 3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านการขนส่ง 4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบลำเลียงเถ้า หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบลำเลียงเถ้าโดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ดำเนินงานด้านดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้า จะต้องบริหารจัดการระบบลำเลียง การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และจัดการเถ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 1. ระบบลำเลียงเถ้า หมายถึง ระบบสายพานลำเลียงเถ้าไปยังถังเก็บเถ้า (Ash Silo) 2. การตรวจสอบระบบสายพานลำเลียงเถ้าเบื้องต้น ได้แก่ การตรวจสอบโครงสร้าง ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ เกียร์ ระบบส่งกำลังประเภทคลัปปลิง (Coupling) ต่าง ๆ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Carry Idler Return Idler Drive pulley Tail pulley Snub pulley และ Bend pulley ตลอดจนอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น Belt cleaner, Self-aligning, Guide roller และ 3. อื่น ๆ Pulley/สายพาน เกิดการสึกหรอที่ผิวและยางหุ้มหรือไม่ ตรวจสอบจุดรับ-จ่ายเชื้อเพลิง เช่น Skirt rubber Loading hopper หรือ chute ตรวจสอบโครงสร้างและทางเดิน ตรวจสอบเครื่องต้นกำลังของระบบ เช่น Gear box Bearing และ Motor เป็นต้น 4. การจัดการเถ้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำเถ้าไปทำผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง งาน BACK FILL งาน GROUTING งานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างเขื่อน งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  1. เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการทำงานระบบหม้อไอน้ำ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน