หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิต

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ISCO รหัส 2132 นักส่งเสริมการเกษตร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถดำเนินการเตรียมข้อมูลเนื้อหา และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 2132 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110301 เตรียมเนื้อหาการอบรมผู้ผลิตวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้

1. ระบุข้อมูลด้านคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
2.ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตวัตถุดิบได้ถูกต้องตามคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบที่เป็นไปตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. ระบุความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปได้ถูกต้องตามคุณภาพและปริมาณของแผนการผลิตของสถานประกอบการ
4.เตรียมรายละเอียดการอบรมผู้ผลิตวัตถุดิบได้ถูกต้องตามคุณภาพและปริมาณสำหรับวัตถุดิบของแผนการผลิตของสถานประกอบการ

0110302 เตรียมสื่อการสอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดความรู้การผลิตวัตถุดิบ

1.ระบุสื่อการสอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการอบรมการผลิตวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GoodAgricultural Practice; GAP)
2.จัดเตรียมสื่อการสอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการอบรมการผลิตวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการและตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GoodAgricultural Practice; GAP)

0110303 อบรมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ

1.อบรมภาคทฤษฎีด้านการปลูกและดูแลผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้และระบบมาตรฐานความปลอดภัยพืชให้กับผู้ผลิตได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)
2.อบรมภาคปฏิบัติด้านการปลูกและดูแลผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)
3. อบรมภาคปฏิบัติด้านการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)
4.อบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดเก็บและจัดส่งผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)

0110304 ให้คำแนะนำการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ

1.วิเคราะห์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปได้ถูกต้องตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)
2.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผลผลิตเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)
3. แนะนำการปลูกผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปให้กับผู้ผลิตได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการอบรมภาคทฤษฎีด้านการปลูกและดูแลผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการอบรมภาคทฤษฎีด้านระบบมาตรฐานความปลอดภัยพืช 3. ทักษะในการอบรมภาคปฏิบัติสำหรับการผลิตผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป อาทิเช่น การปลูกและการดูแลผักและผลไม้ การเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ รวมถึงการจัดเก็บและจัดส่งผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้ เช่น เมล็ดพันธุ์ ระบบน้ำ ปุ๋ย และ สารปราบศัตรูพืช 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยาป้องกันและรักษาโรค สารปราบศัตรูพืช 3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป และวิธีการป้องกันการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้างเคียง 4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดแยก การทำความสะอาด รวมถึงการเก็บรักษาผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป 5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยาป้องกันและรักษาโรค ฯลฯ) วิธีการใช้ปัจจัยการผลิต วิธีการดูแลรักษา วิธีการป้องกันการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้างเคียง ตลอดไปถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต คัดแยก ทำความสะอาด เก็บรักษาผลิตผล การบรรจุขาย (ภาชนะบรรจุ ฉลากกำกับ) และการจัดการระหว่างขนส่ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และจัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เตรียมเนื้อหา เตรียมสื่อการสอนและเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบอย่างถูกต้องเป็นไปตามเป็นไปตามการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเพาะปลูก ดิน ฮอร์โมนพืช

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการเตรียมเนื้อหาการอบรมผู้ผลิตวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการเตรียมสื่อการสอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดความรู้การผลิตวัตถุดิบ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการอบรมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินสำหรับการให้คำแนะนำการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้กับผู้ผลิตวัตถุดิบ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้