หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-3-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ISOC รหัส 8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรและดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุดรวมถึงตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรที่ผ่านการซ่อมแซมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0520101 ถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1. เลือกชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ถอดชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามคู่มือของเครื่องมือเครื่องจักรและตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการโดยไม่เกิดความเสียหาย
3.ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามคู่มือของเครื่องมือเครื่องจักรและตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการโดยไม่เกิดความเสียหาย

0520102 ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรของการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุด

1.เลือกใช้ชุดเครื่องมือสำหรับงานซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. เลือกใช้อะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.วิเคราะห์สาเหตุการชำรุดของเครื่องมือเครื่องจักรของการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักการการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรและตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
4. ปฏิบัติการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรในการในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ

0520103 ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร ของการแปรรูปผักและผลไม้ที่ผ่านการซ่อมแซม

1.ตรวจสอบการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรของการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุดได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.ทดสอบการทำงานเครื่องมือเครื่องจักรของการแปรรูปผักและผลไม้ที่ผ่านการซ่อมแซมได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ

0520104 จัดเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์งานซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.กำหนดเครื่องหมายเพื่อการถอดและจัดเก็บชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือของเครื่องมือเครื่องจักรและตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.จัดเก็บชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. ป้องกันความเสียหายชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ถอดประกอบได้ถูกต้องตามคู่มือของเครื่องมือเครื่องจักรและตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เตรียมการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการเลือกใช้อะไหล่ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการใช้และจัดเก็บชุดเครื่องมือถอดและประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. ทักษะในการถอดและประกอบโดยไม่เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 4. ทักษะในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการถอดประกอบและการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้ 3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสัมภาษณ์ (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับทักษะและความรู้ในการถอดและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ และการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่ชำรุด
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ถอดและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่ชำรุด และตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรที่ผ่านการซ่อมแซม 3. จัดเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสอบ และจัดเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข)คำอธิบายรายละเอียด 1. เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ อาทิเช่น เครื่องปอกเปลือก เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม หม้อต้มฆ่าเชื้อ เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องอบแห้งผักและผลไม้ เป็นต้น 2. เครื่องมือพื้นฐาน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบำรุงรักษา งานติดตั้ง งานซ่อมแซม/ดัดแปลง หรืองานผลิต อาทิเช่น เครื่องมือวัด ตัด ตอก เจาะ ไส ประกอบการเชื่อมประสาน 3. ถอดและประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร หมายถึง การใช้เครื่องมือถอดประกอบ เครื่องมือวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรในการถอดและประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการซ่อมแซม 4. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องมือเครื่องจักรคงสภาพหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม 5. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร หมายถึง การตรวจสอบสภาพทั่วไปของชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้ก่อนและหลังการซ่อมแซม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรของการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุด 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรของการแปรรูปผักและผลไม้ที่ผ่านการซ่อมแซม 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการจัดเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์งานซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้