หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบตัวอย่างและสภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-2-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบตัวอย่างและสภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ISOC รหัส 3111 ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสุ่มเก็บและตรวจคุณภาพของตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท รวมถึงตรวจสภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3111 ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0310101 สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.ชี้บ่งตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทจากสายการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. ทำการชักตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทจากสายการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3.จัดเก็บตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อเตรียมการวิเคราะห์คุณภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0310102 ตรวจคุณภาพของตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.ตรวจคุณภาพทางกายภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.ตรวจคุณภาพทางเคมีเบื้องต้นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3.ตรวจลักษณะปรากฏเบื้องต้นด้านเชื้อจุลินทรีย์ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
4.บันทึกผลการตรวจคุณภาพของตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0310103 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.ระบุหัวข้อการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3.บันทึกผลการตรวจสภาพแวดล้อมของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0310104 ดูแลจัดเก็บสารเคมีที่เกี่ยวข้องในงานตรวจคุณภาพของตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.ระบุขั้นตอนการดูแลจัดการและจัดเก็บสารเคมีก่อนและหลังการทดสอบได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.ดูแลจัดการและจัดเก็บสารเคมีก่อนและหลังการทดสอบได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป 2. ทักษะการตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้นของตัวอย่างวัตถุดิบผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป 3. ทักษะการตรวจสอบทางเคมีเบื้องต้นของตัวอย่างวัตถุดิบผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป 4. ทักษะการตรวจลักษณะปรากฏเบื้องต้นด้านเชื้อจุลินทรีย์ของวัตถุดิบผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิเช่น การขึ้นรา 5. ทักษะการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการชักและสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสายการผลิต 2. วิธีการตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้นของตัวอย่างวัตถุดิบผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป 3. วิธีการตรวจสอบทางเคมีเบื้องต้นของตัวอย่างวัตถุดิบผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและสภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้ และการจัดเก็บสารเคมี
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทตามวิธีการชักตัวอย่างที่กำหนดของสถานประกอบการ 2. ตรวจตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเบื้องต้นทางกายภาพ ทางเคมี และลักษณะปรากฏเบื้องต้นด้านเชื้อจุลินทรีย์ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ตรวจสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 4. ดูแลจัดเก็บตัวอย่างและสารเคมีที่เกี่ยวข้องในงานตรวจคุณภาพตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท และตรวจสภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้ รวมถึงการดูแลจัดเก็บตัวอย่างและสารเคมีที่ใช้ในการตรวจคุณภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การตรวจคุณภาพทางกายภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท หมายถึง การทดสอบหรือตรวจวัดปัจจัยคุณภาพทางกายภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐาน อาทิเช่น การชั่งน้ำหนักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องชั่ง การวัดขนาดวัตถุดิบด้วยไม้บรรทัด เป็นต้น 2. การตรวจคุณภาพทางเคมีเบื้องต้นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท หมายถึง การตรวจคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการทางเคมีและเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิเช่น การวัดความชื้น การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และค่าความเป็นกรดด่าง เป็นต้น 3. การตรวจลักษณะปรากฏเบื้องต้นด้านเชื้อจุลินทรีย์ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิเช่น การขึ้นรา 4. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาทิเช่น การตรวจสอบอุณหภูมิในการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ การตรวจสอบปริมาณแสง การตรวจสอบความชื้นของบริเวณในการปฎิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในการผลิตผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้แปรรูป 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดในคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับงานควบคุมและประกันคุณภาพการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท