หน่วยสมรรถนะ

แปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-2-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ตั้งแต่การรับและตรวจสอบวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต การแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง รวมถึงการจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ.2555 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0220301 รับวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.ชี้บ่งวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการแปรรูปผักผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ดำเนินการรับและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปผักผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ชี้บ่งปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้ในการแปรรูปผักผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
4. ดำเนินการรับและจัดเก็บปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการแปรรูปผักผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220302 ตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1. ตรวจสอบตำหนิสี การเน่าเสีย ความสุก ของวัตถุดิบเบื้องต้นก่อนการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. คัดแยกและจัดการวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ตรวจสอบขนาด สี ตำหนิ และสิ่งแปลกปลอมที่ผิดปกติของวัตถุดิบในระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
4. คัดแยกและจัดการวัตถุดิบที่มีขนาด สี ตำหนิและสิ่งแปลกปลอมที่ผิดปกติในระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220303 ดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.จัดเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. จัดการตำหนิที่พบบนวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.จัดเรียงวัตถุดิบลงภาชนะสำหรับอบแห้งได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
4. อบแห้งผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0220304 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ใช้เครื่องมือในการชั่ง ตวง วัดส่วนผสมและวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. ใช้เครื่องมือสำหรับการอบแห้งผักและผลไม้ได้ถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0220305 จัดการสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสะอาดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการและตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการรับวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 2. ทักษะการ ตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 3. ทักษะการ ตัดแต่ง หั่น และจัดเรียงชิ้นผักและผลไม้ลงในถาดก่อนอบแห้ง 4. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 5. ทักษะการจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป ผักและผลไม้อบแห้ง อาทิเช่น มีด เขียง กรรไกร เครื่องมือชั่ง ตวง วัด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการรับและตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 2. วิธีดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 3. เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง เช่น มีด เขียง กรรไกร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการรับวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง การตรวจสอบวัตถุดิบเบื้องต้นก่อนการผลิต การดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง และการจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. รับและเก็บวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 2. ตรวจสอบวัตถุดิบเบื้องต้น อาทิเช่น ขนาด ตำหนิ สี การเน่าเสีย ความสุก และสิ่งแปลกปลอม ที่ผิดปกติของวัตถุดิบทั้งก่อนการผลิตและระหว่างการผลิต 3. คัดแยกและจัดการวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพทั้งก่อนการผลิตและระหว่างการผลิต 4. ดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง ตั้งแต่การจัดเรียงวัตถุดิบลงภาชนะสำหรับอบแห้ง จนถึงการอบแห้งผักและผลไม้ 5. ทำความสะอาดและจัดเก็บสถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปผัก และผลไม้อบแห้ง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการชี้บ่งวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการแปรรูปผักผลไม้ และดำเนินการรับวัตถุดิบและตรวจสอบตำหนิ สี การเน่าเสีย ความสุกของวัตถุดิบเบื้องต้นก่อนการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ดำเนินการแปรรูปและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูป ผักและผลไม้อบแห้ง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หมายถึง รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อบ่งบอกลักษณะเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปชนิดนั้นๆ เช่น สี ตำหนิ การเน่าเสีย ความสุก เป็นต้น 2. เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง หมายถึงเครื่องมือและ อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัดส่วนผสม และวัตถุดิบ อาทิเช่น เครื่องชั่ง ถ้วยตวง ช้อนตวง 3. เครื่องมือในการอบแห้งผักและผลไม้ อาทิเช่น ตู้อบ เตาอบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการรับวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและ ผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมินสำหรับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.5 เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งและการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์