หน่วยสมรรถนะ

ตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-1-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตัดแต่งวัตถุดิบในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐานอาหาร และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลและทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ตัดแต่งวัตถุดิบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐานอาหาร 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ.2555 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0220201 ใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.เลือกใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการตัดแต่งวัตถุดิบในการแปรรูปผักและผลไม้เบื้องต้นได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ดำเนินการปอกเปลือกหรือตัดแต่งผักและผลไม้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ดูแลและทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นฐานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220202 ปฏิบัติการตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี

1.ระบุหลักความปลอดภัยของอาหารและอาชีวอนามัยส่วนบุคคลและข้อควรระวังได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2555 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษา อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย
2.แต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2555 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย
3.ปฏิบัติการตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในใช้อุปกรณ์ตัดแต่งพื้นฐาน 2. ทักษะในการตัดแต่งวัตถุดิบในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน 3. ทักษะการดูแลและทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นฐาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 2. ความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งวัตถุดิบการแปรรูปผักและผลไม้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน อาทิเช่น มีด กรรไกร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งวัตถุดิบ และทำความสะอาด วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง รวมถึงการดูแล และทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ ตัดแต่งวัตถุดิบ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตัดแต่งวัตถุดิบในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน อาทิเช่น มีด กรรไกร รวมถึงดูแลและทำความสะอาดอุปกรณ์ตัดแต่งวัตถุดิบพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 2. ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตัดแต่งวัตถุดิบ และสามารถปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานอาหาร (ข) คำอธิบายรายละเอียด “Good Manufacturing Practice (GMP)” หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็น เกณฑ์ หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถ ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการตัดแต่งวัตถุดิบในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการปฏิบัติการตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานอาหาร 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม