หน่วยสมรรถนะ

จัดทำ และการรับรองระบบคุณภาพของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-4-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่จัดทำและรับรองระบบคุณภาพ โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนการศึกษาข้อกำหนดหรือระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร วางแผนจัดทำเกณฑ์ และจัดสร้างคู่มือระบบคุณภาพตามมาตรฐานได้ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
   2. กฎหมายอาหารที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข The Codex Alimentarius Commission, Good manufacturing practice และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B3011 กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

1.1กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมจากข้อกำหนดระบบมาตรฐานต่าง ๆ
1.2จัดทำระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของมาตรฐานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

B3012 วางแผน และจัดทำระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม (สร้างคู่มือ)

2.1วางแผนจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนดไว้ให้
2.2จัดทำสร้างคู่มือระบบการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3วางแผนจัดทำเกณฑ์ และจัดสร้างคู่มือระบบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมตามมาตรฐาน

B3013 นำระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมไปประยุกต์ใช้

3.1ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ
3.2นำระบบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบกระบวนการผลิต
   - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น GMP และ/หรือ Codex

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น
   2. ทักษะด้านภาษา
   3. ทักษะด้านการสังเกตที่มีความละเอียดและรอบคอบ
   4. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
   5. ทักษะด้านการอ่านและตีความ
   6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   7. ทักษะด้านการจัดทำเอกสารและรายงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   2. ความรู้ด้านข้อกำหนดและระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
   3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
   4. ความรู้ด้านบกระบวนการผลิต
   5. ความรู้ด้านมาตรฐานทางด้านอาหารหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การศึกษาข้อกำหนดหรือระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก คือ การวางแผนจัดทำเกณฑ์ และจัดสร้างคู่มือระบบคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบระบบคุณภาพตามแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในกระบวนการผลิต