หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-5-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถระบุความอันตราย และเลือกอุปกรณ์/เครื่องมือทดสอบ และระบุวิธีการและขั้นตอนการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
  2. ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02306.01 ระบุความอันตราย และเลือกอุปกรณ์/เครื่องมือทดสอบ

1. ระบุความอันตรายที่อาจเกิดจากการเก็บตัวอย่าง
2. กำหนดอุปกรณ์/เครื่องมือเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
3. กำหนดสภาวะการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
4. กำหนดอุปกรณ์/เครื่องมือป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้อง

02306.02 ระบุวิธีการและขั้นตอนการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรม

1. ตรวจสอบข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐาน
2. กำหนดวิธีการเก็บตัวอย่างพื้นที่เก็บตัวอย่าง จำนวน และประเภทของตัวอย่างเวลาและความถี่ของการเก็บตัวอย่าง
3. กำหนดลำดับขั้นตอนการเก็บตัวอย่างภาคสนาม
4. กำหนดวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างในระหว่างการขนส่งไปยังห้องทดสอบ
5. จัดทำขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง

02306.03 ระบุวิธีการส่งตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรม

1. กำหนดวิธีการส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างให้ทันตามกำหนดเวลาและคงสภาพที่เหมาะสม

02306.04 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเก็บและการขนส่งตัวอย่าง

1. เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. จัดทำสรุปรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หลักการทางสถิติเพื่อวางแผนในการเก็บตัวอย่าง
  2. ความรู้ทางด้านเคมี/เคมีวิเคราะห์
  3. มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  4. การวิเคราะห์กากของเสียอุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเบื้องต้น โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมในระดับคุณวุฒิที่ 5 เป็นการระบุความอันตราย และเลือกอุปกรณ์/เครื่องมือทดสอบ ระบุวิธีการและขั้นตอนการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง และระบุวิธีการขนส่งและเส้นทางการขนส่งตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวางแผน/กำหนดขั้นตตอนการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กากของเสียอุตสาหกรรม เช่น ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพจากการเก็บ ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุที่มีของปนเปอนและของเหลือใช้
  2. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
  3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย หน้ากากกันแก๊สพิษ
  4. ปัญหาในการดำเนินการเก็ยตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์/เครื่องมือเก็บตัวอย่างชำรุด แก้ไขปัญหา/ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวางแผนการเก็บตัวอย่าง ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง และสภาวะการเก็บตัวอย่าง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ระบุความอันตราย และเลือกอุปกรณ์/เครื่องมือทดสอบ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ระบุวิธีการและขั้นตอนการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ระบุวิธีการขนส่งและเส้นทางการขนส่งตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share