หน่วยสมรรถนะ

จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดและจัดทำเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-4-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดและจัดทำเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ขนส่งของเสียอันตราย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแจ้งและจัดทำเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04206.01 จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ระบุขั้นตอนการดำเนินงานขนส่งของเสีย
2. ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขนส่งของเสียอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย
3.จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

04206.02 ดำเนินการแจ้งและจัดทำเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม

1. แจ้งการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
2. เตรียมเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้
3. แจ้งการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ( Manifest System )
  2. ข้อแนะนำการขนส่งวัถตุอันตรายของสหประชาชาติ และ/หรือ เกณฑ์มาตรฐานวิธีการขนส่งของเสียอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ
  3. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการขนส่ง เช่น การบรรจุ การติดฉลากแสดงความเป็นอันตรายบนภาชนะบรรจุ (labelling)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. เอกสารการอบรมเกี่ยวกับการขนส่งของเสียอันตราย
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การดำเนินการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายในระดับคุณวุฒิที่ 4 เป็นการจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแจ้งและจัดทำเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจัดทำรายงานตามกฎหมายกำหนด และแจ้งผลการขนส่งของเสียต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การปฏิบัติงาน มีความหมายรวมถึงงานกลางวันและกลางคืน
  2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันมือและเท้า แว่นตานิรภัย วิทยุสื่อสาร (Two-way radios) และเสื้อสะท้อนแสง (high visibility clothing)
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ดำเนินการแจ้งและจัดทำเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share