หน่วยสมรรถนะ

จัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถแยกประเภทของเสีย รวมรวม จัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ กำจัด และ/หรือรวบรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแล้ว พ.ศ. 2548
  2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
  3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01107.01 แยกประเภทของเสีย รวบรวม จัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี

1. ระบุประเภทของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการ
2. แยกประเภทของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี
3. รวมรวมและจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการติดป้ายฉลากตามประเภทของของเสีย

01107.02 กำจัด และ/หรือรวบรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี

1. แยกประเภทของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการที่สามารถกำจัดเองภายในห้องปฏิบัติการและของเสียที่ต้องส่งภายนอกเพื่อกำจัด
2. กำจัดของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการที่สามารถกำจัดเองภายในห้องปฏิบัติการ
3. รวมรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ
  - แยกประเภทของเสีย รวมรวม จัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี
  - กำจัด และ/หรือรวบรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัดได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ระบุประเภทของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการ
  2. หลักการรวบรวมและกำจัดของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม
  3. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการของอาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 ประกอบด้วยการแยกประเภทของเสีย รวมรวม จัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ และการกำจัด และ/หรือรวมรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัด
  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้รับการประเมินควรรู้จักเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี อาจเรียกชื่อเป็น safety data sheet (SDS), material safety data sheet (MSDS) หรือ product safety data sheet (PSDS) หรืออาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ของเสียจากห้องปฏิบัติการ หมายถึงสารเคมีที่ไม่ใช้แล้ว วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้วที่ชำรุด ตัวอย่างของเสียหลังการทดสอบ ตัวอย่างของเสียที่เหลือจากการทดสอบ
  2. การรวบรวมของเสีย หมายถึงการผสมรวมของเสียประเภทเดียวกัน การจัดเก็บภาชนะใส่ของเสียประเภทเดียวกันไว้ในบริเวณเดียวกัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะ แยกประเภทของเสีย รวมรวม จัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำจัด และ/หรือรวบรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดสอบและจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสียด้วยวิธีอย่างง่ายและด้วยเครื่องมือขั้นสูง จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ