หน่วยสมรรถนะ

สรุปเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-4-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สรุปเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรวบรวมเรื่องราวร้องเรียนที่เกิดขึ้น รวบรวมผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รวมถึงเลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการทำสรุป และจัดทำรายงานสถานการณ์การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 2432 : เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03206.01 สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน

1. รวบรวมเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น
2. รวบรวมผลจากการจัดการเรื่องร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบ
3. วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
4. สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน

03206.02 เสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหาร

1. กำหนดรูปแบบการนำเสนอต่อผู้บริหาร
2. จัดทำรายงานและเอกสารการนำเสนอ
3. นำเสนอข้อมูลที่ได้จัดเตรียมต่อผู้บริหาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน 2. ทักษะการนำเสนอข้อมูล เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหาร 3. ทักษะการเขียน เพื่อจัดทำรายงานและเอกสารการนำเสนอ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2. รูปแบบการจัดทำรายงาน 3. รูปแบบการนำเสนอผลงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 2. ผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสรุปเรื่องร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสอบผ่านข้อเขียน (อัตนัย)

ขอบเขต (Range Statement)

  การสรุปเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 เป็นการสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และทำการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ณ สถานที่จัดการของเสีย ให้มีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง และเพื่อจัดหาวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการคิด วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญการเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่รับเรื่องร้องเรียนมาโดยเกิดขึ้นจากการจัดการของเสียของสถานที่จัดการของเสีย อาจเกี่ยวข้องกับ กลิ่น น้ำเสีย สัตว์และแมลง พาหะนำโรค เสียง การปนเปื้อนต่างๆ การจราจร 2. รูปแบบการนำเสนอ/รูปแบบการนำเสนอผลงาน เช่น การจัดทำรายงาน การรายงานปากเปล่า การจัดการประชุมนำเสนอ การทำสถิติ เป็นต้น 3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน เช่น กรรมการผู้จัดการ ประธานบริษัท นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหาร 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 3. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน