หน่วยสมรรถนะ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-4-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้อุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพผู้ปฏิบัติงานในงานป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน ทีทำงานในงานป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3,4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

053201 เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดของการใช้อุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

1.1 อธิบายมาตรฐานและข้อกำหนดของการใช้อุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอนที่สำคัญ

053202 ใช้งานระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

2.1 ใช้งานระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอนที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้ข้อควรปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
   · ความรู้ข้อควรปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับห้องคลีนรูม
   · ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (ข) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อนเบื้องต้น
   · ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · การทำงานตามข้อกำหนด (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ระบบมาตรฐานคุณภาพในการป้องกันไฟฟ้าสถิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · หนังสือรับรองการทำงาน หรือ
   · ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
   · บันทึกการปฏิบัติงาน
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control, SPC) การออกแบบระบบกําจัดฝุ่นและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน ระบบมาตรฐานคุณภาพในการป้องกันไฟฟ้าสถิตเบื้องต้น เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน เป็นตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจร อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หรืออุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งจะทำงานออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในห้องสะอาด และออกแบบระบบไฟฟ้าสถิต อาทิเช่น ระบบกราวด์ หรือระบบพัดลมสลายประจุ (Air Ionizer) หรือระบบ ESD monitoring ผ่านระบบ online-real time การประเมินเครื่องจักรก่อนใช้งานในห้องคลีนรูม (Cleanroom) และอื่นๆ อาชีพนี้ยังสามารถทำงานด้านความปลอดภัยหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิต หรือหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานพ่นสี โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โรงงานพ่นสีรถยนต์ที่มีมาตรฐานสูง การควบคุมสถานีบรรจุสารระเหยไวไฟสูง อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  · ข้อสอบข้อเขียนและ · หรือข้อสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน