หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-4-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3118 ช่างเขียนแบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทดสอบทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

023201 ออกแบบและสร้างชุดทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด

1.1 กำหนดมาตรฐานที่จะทำการทดสอบเป็นเช็คลิสต์
1.2 ออกแบบชุดทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
1.3 สร้างชุดทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
1.4 ติดตั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
1.5 ติดตั้งอุปกรณ์วัดผลและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

023202 ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด

2.1 ทดสอบการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
2.2 ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
2.3 ปรับแต่งการทำงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
2.4 ทดสอบตามเช็คลิตส์ที่กำหนด
2.5 จัดทำเอกสารสรุปบันทึกผลการทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
2.6 เขียนข้อเสนอแนะจากการทดสอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการทดสอบต้นแบบ
   · ทักษะการใช้เครื่องมือในการทดสอบ
   · ทักษะการออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์ (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้การสร้างชุดทดสอบ
   · ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
   · ความรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเบื้องต้น
   · ความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเบื้องต้น
   · ความรู้เครื่องวัดที่ใช้ในการทดสอบเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะการปรับแต่งค่าอุปกรณ์
   · ทักษะการออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ทักษะการสร้างชุดทดสอบฮาร์ดแวร์
   · ทักษะเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ IEC IEEE
   · ความรู้การสร้างชุดทดสอบการทำงานฮาร์ดแวร์
   · ความรู้การทดสอบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ความรู้การสร้างระบบจำลอง
   · ความรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
   · ความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
   · ความรู้เครื่องวัดที่ใช้ในการทดสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
   · กำหนดมาตรฐานที่จะทำการทดสอบเป็นเช็คลิสต์
   · ออกแบบชุดทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
   · สร้างชุดทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
   · ติดตั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ติดตั้งอุปกรณ์วัดผลและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
   · ทดสอบการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
   · ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
   · ปรับแต่งการทำงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ทดสอบตามเช็คลิตส์ที่กำหนด
   · จัดทำเอกสารสรุปบันทึกผล การทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
   · เขียนข้อเสนอแนะจากการทดสอบ (ข) สถานที่ทำงาน
   · ห้องปฏิบัติการ
(ค) สภาวะในการทำงาน
   · ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ห้องปฏิบัติการ (ห้องควบคุม Condition ต่างๆ อาทิ ความชื้น อุณหภูมิ)
   · จัดทำชุดทดสอบโดยคำนึงถึงมาตรฐาน IEC และ IEEE
   · ทดสอบค่า default ของต้นแบบ
(ง) ข้อมูลและเอกสาร
   · แบบของต้นแบบ
   · Flowchart/Diagram ของต้นแบบ (จ) คำแนะนำ
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ฉ) คำอธิบายรายละเอียด
   · ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
   · ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน · ข้อสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
ทดสอบหาขีดจำกัดของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ