หน่วยสมรรถนะ

จัดการปุ๋ยหลังการผลิต

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-4-079ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการปุ๋ยหลังการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยหลังการผลิต โดยผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการเก็บปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ ลักษณะของสถานที่เก็บปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และปัจจัยที่ส่งผลให้ปุ๋ยเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ในการวางแผนขนส่ง และวิธีการขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานและการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวได้แก่ เก็บรักษาปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามวิธีการและดำเนินการขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P271 ดูแลรักษาปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันหลังการผลิต

1. อธิบายวิธีการเก็บปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ
2. อธิบายลักษณะของสถานที่เก็บปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมได้
3.ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของปุ๋ยในระหว่างการเก็บรักษา
4. เก็บรักษาปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามวิธีการ

P272 ดำเนินการขนส่งปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันจากสถานที่เก็บไปยังแหล่งใช้งาน

1.อธิบายวิธีการขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม
2. วางแผนการขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการวางกองปุ๋ย 3) มีทักษะในการขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม 4) มีทักษะในการขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้ในการเก็บและรักษาปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 2) มีความรู้ในการรักษาปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ 3) มีความรู้เรื่องปัจจัยที่ทำให้ปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ 4) มีความรู้ในการวางแผนการขนส่งปุ๋ยปาล์มน้ำมัน (ประสิทธิภาพ)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)
  3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
   2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน
   3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) การเก็บรักษาปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ที่ดีเป็นการจัดการดูแลปุ๋ยเพื่อไม่ให้เสื่อมคุณภาพระหว่างรอการใส่ในรอบถัดไป/ขนส่งไปยังแหล่งผลิต โดยในการเก็บรักษาปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพจะต้องไม่ให้โดนความชื้น เก็บในอาคารที่ไม่ให้โดนแสงแดด 2) อาคารเก็บรักษาปุ๋ย เป็นอาคารหรือสถานที่ที่มีไว้สำหรับเก็บรักษาปุ๋ยปาล์มน้ำมันหลังจากผสมเสร็จหรือระหว่างรอเพื่อการใส่ปุ๋ยในรอบถัดไป โดยอาคารจะต้องมีความแข็งแรงป้องกันฝน ป้องกันแดดได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
จัดการปุ๋ยหลังการผลิต