หน่วยสมรรถนะ

มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-4-075ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการรู้ชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ความสำคัญของปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน และแหล่งสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยปาล์มน้ำมันและธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศ) และต้องมีทักษะทางความคิด สามารถตัดสินใจ และมีเทคนิคปฎิบัติงาน โดยสามารถระบุชนิดธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมันในปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยและธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P231 มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานสำหรับปาล์มน้ำมัน

1.อธิบายความสำคัญของปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
2. รู้แหล่งสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์)
3. ค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์)
4. ระบุชนิดธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมันในปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง

P232 มีความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารพื้นฐานที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน

1.อธิบายธาตุอาหารที่สำคัญชนิดต่างๆ สำหรับปาล์มน้ำมัน
2. รู้แหล่งสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์)
3.ค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน 3) มีทักษะในการเลือกปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันจากแหล่งต่างๆ (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปุ๋ยและชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน 2) มีความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน 3) มีความรู้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันจากแหล่งต่างๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)
  3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
   2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน
   3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
  2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
  3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในระยะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการของปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุของการเจริญเติบโต
  2) ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน คือ ธาตุอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ได้แก่
   - ไนโตรเจน (N) ปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุไนโตรเจนก็จะทำให้ใบมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะใบล่าง ส่วนใบใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กลง
   - ฟอสฟอรัส (P) ปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสจะทำให้อัตราการสร้างทางใบช้าลง ทางใบสั้น นอกจากนั้นฟอสฟอรัสยังมีความจำเป็นในการสร้างราก ซึ่งหากขาดธาตุฟอสฟอรัสจะทำให้ทางใบปาล์มน้ำมันที่สร้างใหม่จะสั้นกว่าทางเก่า ลำต้นมีลักษณะเป็นรูปทรงปิรามิด
   - โพแทสเซียม (K) ปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุโพแทสเซียมใบจะเป็นจุดสีส้ม หากรุนแรงใบจะไหม้และแห้งตาย
   - แมกนีเซียม (Mg) ปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุแมกนีเซียมใบย่อยด้านบนของทางใบซึ่งได้รับแสงมากจะมีสีเหลืองอมส้ม ในขณะที่ใบย่อยซึ่งอยู่ด้านล่างยังคงมีสีเขียว
   - โบรอน (B) เนื่องจากโบร่อนมีความสำคัญในการพัฒนาของเนื้อเยื่อ ดังนั้นการขาดธาตุโบร่อนจะทำให้ใบหยิก เจริญผิดรูปร่าง ใบอ่อนปลายใบเป็นรูปตะขอ อีกทั้งโบรอนยังมีความสำคัญในการสร้างละอองเกสร หากขาดโบร่อนจะไม่มีการพัฒนาของท่อละอองเกสร ทำให้ดอกตัวเมียไม่ได้รับการผสม ดอกตัวเมียจะกลายเป็นหนาม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน