หน่วยสมรรถนะ

พัฒนามาตรฐานการผลิตอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-4-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนามาตรฐานการผลิตอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานการผลิตอ้อย ประกอบด้วยการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล และการพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตอ้อย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนามาตรฐานการผลิตอ้อย สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล โดยให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการเพาะปลูกอ้อย มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความปลอดภัย และสามารถพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตอ้อยด้วยการจัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร และใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B541 พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล

1.1 ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานเพาะปลูกอ้อย
1.2 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความปลอดภัย
1.3 บำรุงรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
1.4 รักษาสัมพันธภาพในการทำงานกับผู้เกี่ยวข้อง

B542 พัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตอ้อย

2.1 จัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร
2.2 ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล
  2. การจัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร
  3. การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และจัดเก็บข้อมูล
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. ระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร
  2. เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและจัดเก็บข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) ที่สังเกตความสามารถในการให้คำแนะนำการปฏิบัติงานเพาะปลูกอ้อย หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล คือการให้คำแนะนำการปฏิบัติงานเพาะปลูกอ้อย สนับสนุนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความปลอดภัย มีการบำรุงรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และรักษาสัมพันธภาพในการทำงานกับผู้เกี่ยวข้อง
  2. การพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตอ้อย คือการจัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารและจัดเก็บข้อมูล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการการตลาดและระบบบัญชี
พัฒนามาตรฐานการผลิตอ้อย