หน่วยสมรรถนะ

จัดการการตลาดและระบบบัญชี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-4-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการตลาดและระบบบัญชี

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการการตลาดอ้อยและระบบบัญชี ประกอบด้วยการสำรวจข้อมูลการตลาดอ้อย การวางแผนการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอ้อย การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการประเมินผลสำเร็จของการผลิต
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการตลาดอ้อยและระบบบัญชี สามารถสำรวจข้อมูลและวางแผนการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอ้อย มีทักษะในการลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผลสำเร็จของการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B531 สำรวจข้อมูลการตลาดอ้อย

1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดอ้อย
1.2 ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบหาข้อสรุป

B532 วางแผนการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

2.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาดอ้อย
2.2 กำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด

B533 บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย

3.1. ลงบัญชีรายรับ
3.2. ลงบัญชีรายจ่าย

B534 ประเมินผลสำเร็จของการผลิตหรือบริการ

3.1 ประเมินคุณภาพและปริมาณงาน
3.2 คำนวณผลกำไรจากการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสำรวจข้อมูลการตลาด
  2. การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
  3. การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
  4. การประเมินผลสำเร็จของการผลิต
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. ข้อมูลราคาผลผลิตและการตลาด
  2. การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวตามความต้องการของตลาด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม หรือข้อมูลจากการสำรวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดอ้อยหรือแนวโน้มความต้องการของตลาดอ้อย
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานแสดงประสบการณ์การปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การสำรวจข้อมูลการตลาดอ้อย คือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดของอ้อย เช่น ข้อมูลราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ พันธุ์ที่นิยมแพร่หลาย ตลาดของผลผลิต ตลาดเกิดใหม่ ให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล สำหรับสรุปทิศทาง/แนวโน้มการตลาดเพื่อกำหนดแผนการผลิตหรือบริการ
  2. การวางแผนการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด คือการใช้ข้อมูลการตลาด ในการกำหนดการผลิตหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
  3. การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย คือการเก็บรวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติงาน เพื่อลงบัญชีหารายรับและต้นทุนรวม
  4. การประเมินผลสำเร็จของการผลิตหรือบริการ คือการประเมินคุณภาพและปริมาณผลผลิตหรือบริการ เป็นผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน รวมถึงผลกำไรจากการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่น เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการการตลาดและระบบบัญชี