หน่วยสมรรถนะ

เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเก็บเกี่ยว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-082ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเก็บเกี่ยว

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ โดยผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน ลักษณะของทะลายปาล์มที่มีคุณภาพได้อย่างถูกต้อง และมีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงานได้แก่ สามารถจำแนกและเลือกทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพได้ เตรียมอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวและการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้องตลอดถึงดูแลรักษาเครื่องมือการเก็บเกี่ยว และเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มที่มีคุณภาพโดยไม่มีผลกระทบต่อต้นปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ---N/A--

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P321 จำแนกทะลายปาล์มที่มีคุณภาพ

1.อธิบายลักษณะของทะลายปาล์มที่มีคุณภาพได้
2. จำแนกทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพได้
3. เลือกทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

P322 เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเก็บเกี่ยว

1. เตรียมอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
2. ใช้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวทะลายสดปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้อง
3.เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเบื้องต้นเพื่อการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
4. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
5. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันโดยไม่มีผลกระทบต่อต้นปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง
6. ดูแลรักษาเครื่องมือการเก็บเกี่ยว

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการจำแนกทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ
  2) มีทักษะในการเลือกและใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
   3) มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
  (ข) หลักฐานความรู้
   1) มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยว (ข้อดีและข้อด้อย)
  2) มีความรู้ในการเลือกและใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันได้อย่างเหมาะสม
   3) มีความรู้ในการเก็บรักษาเครื่องมือ และเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
  2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
  3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) ทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ คือ การเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันโดยถ้าเป็น ชนิดผลดิบที่มีสีเขียว ให้เก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตเป็นสีส้มมากกว่า 80% ของผล ชนิดผลดิบที่มีสีดำ เมื่อสุกเปลี่ยนสีผลเป็นสีแดง ให้เก็บเกี่ยวเมื่อผลร่วงจากทะลาย 1-3 ผล โดยมีรอบของการเก็บเกี่ยว จะอยู่ในช่วงที่ผลปาล์มน้ำมันออกชุก ควรจะอยู่ในช่วง 10-20 วันแล้วแต่ฤดูกาล ก้านทะลายของปาล์มน้ำมันควรตัดให้สั้นและต้องให้ติดกับทะลาย โดยมีความยาวไม่เกิน 2 นิ้ว พยายามให้ทะลายปาล์มน้ำมันช้ำน้อยที่สุด และไม่มีสิ่งเจือปนในทะลายปาล์มน้ำมัน 2) อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันลงมาจากต้น ประกอบด้วยเสียมแทงทะลายปาล์ม หน้ากว้างประมาณ 4 นิ้ว ด้ามยาว เบา ซึ่งจะใช้กับปาล์ม อายุไม่เกิน 8 ปีและมีความสูงไม่เกิน 9-10 ฟุต มีดขอด้ามยาว ใช้สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 8 ปี เนื่องจากการใช้เสียมแทง นั้นไม่สะดวกกับการใช้มีดขอสำหรับเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันต้องมีการลับให้คมอยู่เสมอเพื่อสามารถใช้ผ่อนแรงในการเก็บเกี่ยว ทะลายปาล์มน้ำมันได้ 3) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเบื้องต้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยในระหว่างเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งได้แก่ ถุงมือป้องกัน รองเท้าบูท หมวก MASK เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพาราควบคู่กับบำรุงรักษาต้นยางพารา
รักษาคุณภาพผลผลิตยางพารา