หน่วยสมรรถนะ

มาตรฐานและข้อกำหนดในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-081ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  มาตรฐานและข้อกำหนดในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน มาตรฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน คุณลักษณะและลำดับชั้นการสุกของทะลายปาล์มน้ำมัน ความแตกต่างระหว่างลำดับชั้นการสุกของทะลายปาล์มน้ำมัน ผลกระทบจากการไม้ปฎิบัติตามมาตราฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน และมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน และมีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงานได้แก่ สามารถจำแนกคุณลักษณะ และลำดับชั้นการสุกของทะลายปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้องและสามารถค้นหาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ---N/A---

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P311 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

1.อธิบายมาตรฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน
2. รู้แหล่งสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน
3.ค้นหาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน
4.รู้ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

P312 มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดการแบ่งชั้นคุณภาพของปาล์มน้ำมัน

1.รู้คุณลักษณะของทะลายที่ดิบ กึ่งสุก และสุก
2. รู้ลำดับชั้นต่างๆ การสุกของทะลาย
3. สามารถจำแนกคุณลักษณะของทะลายที่ดิบ กึ่งสุก และสุกได้

P313 จำแนกลำดับชั้นการสุกของทะลายปาล์มน้ำมัน

1.อธิบายลำดับชั้นการสุกของทะลายปาล์มน้ำมันได้
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างลำดับชั้นการสุกของทะลายปาล์มน้ำมัน
3. จำแนกลำดับชั้นการสุกของทะลายปาล์มน้ำมันได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการสังเกตทะลายสุกปาล์มน้ำมัน 3) มีทักษะในการจำแนกทะลายสุกปาล์มน้ำมัน 4) มีทักษะในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานทะลายสุกปาล์มน้ำมัน 2) มีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกคุณลักษณะของทะลายที่ดิบ กึ่งสุก และสุก 3) มีความรู้เกี่ยวกับลำดับชั้นการสุกของทะลายปาล์มน้ำมัน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) ทะลายปาล์มน้ำมันสุก คือ ทะลายที่ผลปาล์มส่วนใหญ่ มีผิวเปลือกส้มแดงหรือแดง และเนื้อปาล์ม (mesocarp) มีสีส้ม และมีจำนวนผลร่วงอย่างน้อย 10 ผล/ทะลาย 2) ทักษะในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน คือ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน 3) การแบ่งชั้นคุณภาพปาล์มน้ำมัน คือ ชั้นคุณภาพของปาล์มน้ำมันโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดชั้นไว้ 3 ชั้น ดังนี้ - ชั้นพิเศษ (extra class) ทะลายปาล์มน้ำมันชั้นนี้ ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีทะลายปาล์มสุก ไม่น้อยกว่า 90 % และทะลายกึ่งสุก ไม่เกิน 10 % ของจำนวนทะลายปาล์มน้ำมันในรุ่น หรือมีสัดส่วนน้ำมันต่อทะลาย ไม่น้อยกว่า 24 % - ชั้นหนึ่ง (class I) ทะลายปาล์มน้ำมันชั้นนี้ ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีทะลายปาล์มสุกไม่น้อย กว่า 80 % และทะลายกึ่งสุก ไม่เกิน 20 % ของจ้านวนทะลายปาล์มน้ำมันในรุ่น หรือมีสัดส่วนน้ำมัน ต่อทะลาย ไม่น้อยกว่า 22 % - ชั้นสอง (class II) ทะลายปาล์มน้ำมันชั้นนี้ ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีทะลายปาล์มสุกไม่น้อย กว่า 70 % และทะลายกึ่งสุก ไม่เกิน 30 % ของจ้านวนทะลายปาล์มน้ำมันในรุ่น หรือมีสัดส่วนน้ำมัน ต่อทะลาย ไม่น้อยกว่า 20 % 4) มาตรฐานการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน คือ ระยะสุกที่เหมาะสมของทะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นระยะที่มีการสะสมน้ำมันในผลสูงที่สุด ในทะลายปาล์มน้ำมันมีอายุ 20-21 สัปดาห์ ผลปาล์มที่พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์จะมีประมาณ 85% ของทั้งหมด และ 15% ที่เหลือ จะเป็นผลที่เป็นหมัน และ ผลที่ไม่ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นในทะลายปาล์มน้ำมันที่พิจารณาว่าสุกพอเหมาะสำหรับเก็บเกี่ยวจะมีผลในทะลายที่มีสภาพการสุกทางสรีรวิทยาประมาณ 85% และ 15%

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพาราควบคู่กับบำรุงรักษาต้นยางพารา