หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-077ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อส่งวิเคราะห์ ลักษณะของใบที่ผิดปกติและระบุลักษณะของใบที่ขาดธาตุอาหารได้ รู้ค่ามาตรฐานปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน การแปรผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันกับค่ามาตรฐาน และต้องมีทักษะระดับฝีมือและมีเทคนิคในการปฎิบัติงาน ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียม เก็บ และบันทึกตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง สามารถส่งตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการวิเคราะห์ และสามารถเลือกชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมันได้จากการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ำมัน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P251 เก็บตัวอย่างใบเพื่อส่งวิเคราะห์ธาตุอาหาร

1.อธิบายขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อส่งวิเคราะห์
2. อธิบายลักษณะของใบปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติและระบุลักษณะของใบปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุอาหารได้
3. เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน
4. เลือกใบปาล์มน้ำมันเพื่อส่งวิเคราะห์
5. เก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อส่งวิเคราะห์
6. บันทึกข้อมูลตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน

P252 วิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน

1.เตรียมตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์
2. ส่งตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อทำการวิเคราะห์ธาตุอาหาร
3.ส่งตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการวิเคราะห์
4. แปรผลการเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน

P253 แปรผลค่าวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเทียบกับค่ามาตรฐาน

1.รู้ค่ามาตรฐานปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน
2.เปรียบเทียบค่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันกับค่ามาตรฐาน
3. เลือกชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน 3) มีทักษะในการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อส่งวิเคราะห์ 4) มีทักษะในการส่งตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อทำการวิเคราะห์ 5) มีทักษะในการอ่านค่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบ (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้ในการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน 2) มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน 3) มีความรู้ในการส่งตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการวิเคราะห์ 4) มีความรู้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน 5) มีความรู้ในการอ่านผลค่าการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน 6) มีความรู้ในการบันทึกข้อมูลตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
  2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
  3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) การเก็บตัวอย่างใบ มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
  - เก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันจากทางใบที่ 17 และเก็บจากต้นที่กำหนดไว้ในการเก็บตัวอย่างใบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
   - ให้เก็บตัวอย่างปาล์มน้ำมัน ในแต่ละแปลงย่อยของสวนอย่างน้อยประมาณ 1%
   - ทำการบันทึกต้นที่ผิดปกติ หรือต้นแสดงอาการขาดธาตุ N, P, K, Mg, B และ Cu
  - เก็บตัวอย่างในตำแหน่งทางใบที่ 17 โดยให้นับจากใบแรกที่เปิดเต็มที่แล้ว ที่บริเวณยอดของปาล์มน้ำมัน (ทางที่ 1) แล้วนับลงมา 2 รอบ (รอบของปาล์มน้ำมัน คือ 8 ทาง/รอบ) ตัดทางใบรอบที่ 3 ในแนวใกล้เคียงกับทางที่ 1
   - ตัดใบย่อยบริเวณตรงกลางทาง จำนวน 3-6 ใบย่อยของแต่ละด้าน
   - ใบย่อยทั้งหมด ให้ตัดส่วนปลายทั้งสองข้างออก ให้เหลือตรงกลาง 20-30 เซนติเมตร
  - นำใบย่อยทั้งหมดที่ทำการเก็บตัวอย่างจากแต่ละแปลงย่อย ใส่รวมกันในถุงพลาสติกที่เขียนป้ายบอกแปลงเรียบร้อยแล้ว- ใบย่อยทั้งหมดที่ตัดแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หรือเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ โดยต้องระวังไม่ให้แต่ละตัวอย่างปนกัน
  - เอาก้านทางใบ และขอบใบออก ส่วนแผ่นใบที่เหลือให้รีบนำส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็ว ข้อควรระวัง ให้เก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง และเย็น
  2) ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างใบ คือ ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างใบไปทำการวิเคราะห์โดยให้ทำการเก็บในเวลาเดียวกันของแต่ละปี ปีละครั้ง โดยหลีกเลี่ยงช่วงฝนตกหนักหรือแล้งจัด และการเก็บตัวอย่างใบในแต่ละครั้ง ควรเก็บหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน จะไม่ทำให้ผลของปุ๋ยเหล่านั้นกระทบต่อผลการวิเคราะห์
  3) การอ่านผลค่าการวิเคราะห์ตัวอย่างใบ คือ การอ่านค่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างใบเทียบกับมาตรฐาน เพื่อนำค่าที่ได้ไปคำนวณสูตรปุ๋ยและผลิตปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดังกล่าว

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน