หน่วยสมรรถนะ

ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก (Main nursery)

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก (Main nursery)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก (Main nursery) โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะ คุณสมบัติวัสดุเพาะกล้า วัสดุคลุม ลักษณะถุงปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน วิธีการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันในถุงปลูก และขั้นตอนการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลักได้อย่างถูกต้อง และต้องมีทักษะระดับฝีมือ มีเทคนิคในการเตรียมและเลือกวัสดุปลูก วัสดุคลุม ถุงปลูกกล้าปาล์มน้ำมัน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในถุงปลูก จำแนกลักษณะต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ และดูแลกล้าปาล์มน้ำมันตามขั้นตอนสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P141 เตรียมวัสดุปลูกกล้าปาล์มน้ำมันและวัสดุคลุม

1.อธิบายลักษณะและคุณสมบัติวัสดุเพาะกล้าและวัสดุคลุมสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ดีได้อย่างถูกต้อง
2. เตรียมวัสดุปลูกได้อย่างเหมาะสม
3.เตรียมวัสดุคลุมสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก
4.เลือกวัสดุปลูกสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก
5. เลือกวัสดุคลุมเพื่อรักษาความชื้นลดการระเหยน้ำ

P142 เตรียมภาชนะปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก

1.อธิบายลักษณะถุงปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลักได้อย่างถูกต้อง
2. เตรียมถุงปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก
3. เลือกถุงปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลักที่เหมาะสมได้

P143 ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันในภาชนะปลูก

1.อธิบายวิธีการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันในถุงปลูกได้อย่างถูกต้อง
2. เตรียมต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากระยะอนุบาลแรกที่พร้อมปลูก
3. บรรจุดินลงถุงได้ถูกต้อง
4. จำแนกลักษณะต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ได้
5. ปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในถุงปลูกไม่ให้ส่วนยอดหรือรากบอบช้ำ

P144 ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก

1.อธิบายขั้นตอนการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลักได้อย่างถูกต้อง
2. ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลักตามขั้นตอน
3.จำแนกลักษณะและผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลักได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการเลือกวัสดุปลูก 2) มีทักษะในการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันในถุงปลูก 3) มีทักษะในการเตรียมวัสดุคลุมสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก 4) มีทักษะในการเลือกถุงปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก 5) มีทักษะในการบรรจุดินลงถุง 6) มีทักษะในการปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในถุงปลูกไม่ให้ส่วนยอดหรือรากบอบช้ำ 7) มีทักษะในการจำแนกลักษณะปกติและผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก 8) มีทักษะในการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้ในการเตรียมวัสดุปลูกปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก 2) มีความรู้ในการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก 3) มีความรู้ในการคัดแยกลักษณะผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก 4) มีความรู้ในการเลือกวัสดุคลุมเพื่อรักษาความชื้นลดการระเหยน้ำ 5) มีความรู้ในการจำแนกต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านพันธุ์พืช/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) วัสดุปลูกกล้า คือ ดินหรือดินผสมที่ใช้ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันในภาชนะปลูก เช่น ดินผสม 2) วัสดุคลุม คือ วัสดุที่ใช้ปิดทับหน้าวัสดุปลูกในภาชนะปลูก เพื่อรักษาความชื้น ป้องกันวัชพืช เช่น แกลบหรือกะลาปาล์ม 3) คุณสมบัติของถุงเพาะกล้าที่ดี คือ มีอายุการใช้งานมากกว่า 8 เดือน มีความเหนียว คงทน ไม่เสื่อมสลายเมื่อถูกแสง 4) ลักษณะของถุงปลูกที่ดี คือ ถุงปลูกกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลักนั้นมีหลายขนาดซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของต้นกล้าที่จะย้ายปลูกเป็นข้อพิจารณาในการเลือกใช้ขนาดถึง เช่น ต้นกล้าอายุ 8-10 เดือน ขนาดถุง 35.6×43.2 (14×17 นิ้ว) อายุ 11-13 เดือน ขนาดถุง 38.1×45.7 (15×18 นิ้ว) อายุ 14-16 เดือน ขนาดถุง 38.1×50.8 (15×20 นิ้ว) อายุ 17-18 เดือน ขนาดถุง 40.6×53.3 (16×21 นิ้ว) เป็นต้น ความหนาของถุงประมาณ 0.12 มิลลิเมตร และถุงต้องมีรูระบายน้ำด้านข้างและด้านใต้ถุงโดยประมาณ 4 มิลลิเมตร และเจาะรูตั้งแต่กึ่งกลางถุงลงไปประมาณ 15-20 รู 5) กล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก หมายถึง กล้าปาล์มน้ำมันที่ย้ายต้นกล้ามาจากระยะอนุบาลแรกที่มีอายุ 12-14 สัปดาห์ มาปลูกในถุงขนาดใหญ่ และดูแลรักษาจนต้นกล้ามีอายุ 8-14 เดือน พร้อมที่จะปลูกในแปลง โดยต้นกล้าผ่านการคัดต้นที่ผิดปกติทิ้ง และไม่เป็นโรค

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อปลูกและจำหน่าย
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ