หน่วยสมรรถนะ

ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก(Pre-nursery)

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก(Pre-nursery)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery) โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติวัสดุเพาะกล้ารวมทั้งวัสดุคลุมสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ลักษณะของภาชนะเพาะกล้าที่เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกได้ และมีทักษะระดับฝีมือ มีเทคนิคในการเลือกวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและวัสดุคลุม เพื่อรักษาความชื้นลดการระเหยน้ำ สามารถเตรียมและเลือกภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม สามารถจำแนกยอด ราก และปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะตามขั้นตอนได้ สามารถระบุและคัดแยกลักษณะปกติและผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P131 เตรียมวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและวัสดุคลุม

1.อธิบายลักษณะและคุณสมบัติวัสดุเพาะกล้ารวมทั้งวัสดุคลุมสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
3. เลือกวัสดุคลุม เพื่อรักษาความชื้นลดการระเหยน้ำ

P132 เตรียมภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก

1.อธิบายลักษณะของภาชนะเพาะกล้าที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง
2. เตรียมภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
3 เลือกภาชนะเพาะกล้าที่เหมาะสม

P133 ปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะกล้า

1.สามารถจำแนกยอดและรากของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันก่อนนำลงปลูกในวัสดุเพาะ
2.อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะได้อย่างถูกต้อง
3. ปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะตามขั้นตอน

P134 ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก

1.อธิบายวิธีการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกได้อย่างถูกต้อง
2. ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก
3. ระบุลักษณะปกติและผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกได้
4. คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะผิดปกติได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการเลือกวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการเลือกภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 3) มีทักษะในการปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะ 4) มีทักษะในการจัดการดูแลกล้าปาล์มน้ำมัน 5) มีทักษะในการสังเกตและคิดวิเคราะห์ (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุเพาะกล้า 2) มีความรู้ด้านการปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะ 3) มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 4) มีความรู้ในการจัดการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านพันธุ์พืช/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน 4) หลักฐานวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) ภาชนะเพาะกล้า หมายถึง ภาชนะที่ใช้ใส่วัสดุปลูกเพื่อเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน เช่น ถุงเพาะกล้า (คุณลักษณะ ขนาด) ถาดเพาะกล้า (ขนาด คุณลักษณะ)
  2) วัสดุเพาะกล้า หมายถึง เป็นวัสดุที่ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโต อาจจะเป็นดินผสมหรือพีทมอส (emPeat moss/em) ก็ได้
  3) ต้นกล้าผิดปกติ คือ ต้นกล้าที่มีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์และมีลักษณะผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของการเติบโตทางพันธุกรรมหรือการจัดการแปลงเพาะกล้า
  4) วัสดุปลูก คือ วัสดุที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งประกอบไปด้วย ดินร่วนปนเหนียว ทราย แกลบ หรือขุยมะพร้าว
  5) กล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก คือ กล้าปาล์มน้ำมันตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุ 12-14 สัปดาห์ ซึ่งมีการเพาะกล้าไว้เพื่อเตรียมน้ำไปปลูกลงถุงเพาะในระยะอนุบาลหลัก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถาณการณ์จำลองจากการดูวีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีและดำเนินการขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดี
ผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อปลูกและจำหน่าย