หน่วยสมรรถนะ

ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพาราควบคู่กับบำรุงรักษาต้นยางพารา

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-064ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพาราควบคู่กับบำรุงรักษาต้นยางพารา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพาราควบคู่กับบำรุงรักษาต้นยางพารา ประกอบด้วย การใช้สารเอทธิฟอนหรือแก๊สเอทธิลีนในการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง และการบำรุงรักษาต้นยางพาราระหว่างการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้สารเอทธิฟอนกับหน้ากรีดปกติที่ต้องการกรีดซ้ำเปลือกงอกใหม่ หน้ากรีดปกติและไม่ต้องการกรีดซ้ำเปลือกงอกใหม่ การใช้สารเอทธิฟอนกับการกรีดยางหน้าสูงโดยวิธีการกรีดขึ้น การใช้แก๊สเอทธิลีนกับการกรีดหรือเจาะเปลือกยางหน้าสูง วิธีบำรุงรักษาต้นยางระหว่างการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองของพันธุ์ยางต่างๆ ต่อสารเคมีเร่งน้ำยาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คำแนะนำในการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง ปี 2554 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร - เอกสารวิชาการ เรื่องยางพารา กลุ่มยางพารา กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A361 ใช้สารเอทธิฟอนหรือแก๊สเอทธิลีนในการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

1.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีเร่งน้ำยางที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง
2. อธิบายการตอบสนองของพันธุ์ยางต่างๆต่อสารเอทธิฟอนและแก๊สเอทธิลีน
3. ระบุวิธีการใช้สารเอทธิฟอนกับหน้ากรีดปกติ
4. ระบุวิธีการใช้สารเอทธิฟอนกับการกรีดยางหน้าสูงโดยวิธีการกรีดขึ้น
5. ระบุวิธีการใช้แก๊สเอทธิลีนกับการกรีดหรือเจาะเปลือกยางหน้าสูง
6. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการใช้สารเอทธิฟอนหรือแก๊สเอทธิลีน
7. ใช้สารเอทธิฟอนหรือแก๊สเอทธิลีนอย่างถูกวิธี

A362 บำรุงรักษาต้นยางระหว่างการใช้สารเอทธิฟอนหรือ แก๊สเอทธิลีน

1.ระบุวิธีการบำรุงรักษาต้นยางระหว่างการใช้สารเอทธิฟอนหรือแก๊สเอทธิลีน
2. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาต้นยาง
3.บำรุงรักษาต้นยางระหว่างการใช้สารเอทธิฟอนและแก๊สเอทธิลีนอย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการใช้สารเอทธิฟอนกับหน้ากรีดปกติอย่างถูกวิธี 2) มีทักษะในการใช้สารเอทธิฟอนกับหน้ากรีดสูงอย่างถูกวิธี 3) มีทักษะในการใช้แก๊สเอทธิลีนกับการกรีดหรือเจาะเปลือกยางหน้าสูงอย่างถูกวิธี 4) มีทักษะในการบำรุงงรักษาต้นยางระหว่างการใช้สารเอทธิฟอนและแก๊สเอทธิลีนอย่างถูกวิธี (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของพันธุ์ยางต่างๆ ต่อสารเคมีเร่งน้ำยาง 2) มีความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยางให้เหมาะสมกับอายุของต้นยาง พันธุ์ยาง และเป้าหมายการกรีดซ้ำเปลือกงอกใหม่หรือไม่กรีดซ้ำเปลือกงอกใหม่ 3) มีความรู้ในการบำรุงรักษาต้นยางระหว่างการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง ได้แก่ การใช้สารเอทธิฟอนกับหน้ากรีดปกติและหน้ากรีดสูง การใช้แก๊สเอทธิลีนกับยางหน้ากรีดสูง การบำรุงรักษาต้นยางช่วงการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง และการตอบสนองของพันธุ์ยางต่างๆ ต่อสารเคมีเร่งน้ำยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลรักษาหน้ากรีดยางช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปลูกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี