หน่วยสมรรถนะ

ผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อปลูกและจำหน่าย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อปลูกและจำหน่าย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย ประกอบด้วย การเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุง การคัดเลือกและตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุง การปักชำและดูแลรักษาต้นตอตายางพันธุ์ดีในถุงเพาะชำ และการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างถูกต้องและครบถ้วน การคัดเลือกและตัดแต่งต้นตอตายางอย่างถูกวิธีก่อนนำไปปักชำ การปักชำต้นตอตายางตามขั้นตอน การให้น้ำ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและป้องกันรักษาโรคยางอย่างถูกต้อง รวมทั้งการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงโดยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 - มาตรฐานต้นตอยางพันธุ์ดีที่ใช้ผลิตยางชำถุง กรมวิชาการเกษตร - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A191 เตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย

1.ระบุการเตรียมโรงเรือนเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย
2.เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการเตรียมโรงเรือนเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุง
3. จัดเตรียมโรงเรือนเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกต้อง

A192 คัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีที่ผ่านการติดตาแล้วเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย

1.อธิบายวิธีการคัดเลือก ถอนและตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดเลือกถอนและตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุง
3. คัดเลือก ถอนและตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีในแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุง

A193 ปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีที่ผ่านการติดตาแล้วเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย

1.ระบุขั้นตอนการปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุง
3. ปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกต้อง

A194 ดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย

1.อธิบายวิธีการดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย
2. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุง
3. ดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธี

A195 ขนส่งต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย

1.อธิบายหลักการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการขนส่งต้นยางเพาะชำถุง
3.ดำเนินการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการจัดเตรียมโรงเรือนผลิตต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธี 2) มีทักษะในการคัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธี 3) มีทักษะในการเตรียมถุงเพาะชำที่พร้อมปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี 4) มีทักษะในการปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดี ให้น้ำอย่างเหมาะสม กำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน ใส่ปุ๋ยเคมี ปลิดแขนงต้นเดิมเพื่อให้ตายางพันธุ์ดีงอกได้ดีขึ้น และป้องกันรักษาโรคที่มักเกิดกับต้นยางเพาะชำถุง 5) มีทักษะในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการขนส่งและขนส่งต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธี (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในการเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตต้นยางเพาะชำถุง 2) มีความรู้ในการคัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธีก่อนนำไปปักชำ 3) มีความรู้ในการปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดี การให้น้ำ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และป้องกันรักษาโรคยาง 4) มีความรู้ในการขนส่งต้นยางเพาะชำถุง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตต้นยางเพาะชำถุง การคัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางอย่างถูกวิธีก่อนนำไปปักชำ การปักชำต้นตอตายางในถุงเพาะชำตามขั้นตอน การให้น้ำ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและป้องกันรักษาโรคยางอย่างถูกต้อง รวมทั้งการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงโดยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาอ้อย
ผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อปลูกและจำหน่าย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน