หน่วยสมรรถนะ

ตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีและดำเนินการขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีและดำเนินการขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีและดำเนินการขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดี ประกอบด้วย การตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีจากแปลง การบรรจุกิ่งตายางพันธุ์ดี การขนส่งและตรวจดูแลกิ่งตายางพันธุ์ดีระหว่างการขนส่ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเลือกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่มีใบฉัตรบนสุดแก่ การตัดก้านใบกิ่งตาเขียว การตัดกิ่งตายาง การบรรจุกิ่งตา การขนส่งและตรวจดูแลกิ่งตายางระหว่างการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพกิ่งตา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A171 ตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปใช้ในการติดตาและเพื่อจำหน่าย

1.ระบุขั้นตอนการตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีที่เลี้ยงไว้เพื่อนำไปใช้ในการติดตาและเพื่อจำหน่าย
2.เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปใช้ในการติดตาและเพื่อจำหน่าย
3.ตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปใช้ในการติดตาและเพื่อจำหน่ายตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

A172 ดำเนินการบรรจุและขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปใช้ในการติดตาและเพื่อจำหน่าย

1.อธิบายขั้นตอนการบรรจุและขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปใช้ในการติดตาและเพื่อจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อการขนส่ง
3.ดำเนินการบรรจุและขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดีตามขั้นตอนเพื่อนำไปใช้ในการติดตาและเพื่อจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงและการเก็บรักษากิ่งตายางอย่างถูกวิธี 2) มีทักษะในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และบรรจุกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อการขนส่ง 3) มีทักษะในการขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดีโดยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในการตัดเก็บกิ่งตายางในแปลงอย่างถูกต้อง 2) มีความรู้ในการบรรจุกิ่งตายางและการขนส่งกิ่งตายางอย่างถูกวิธี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการตัดเก็บกิ่งตายางจากแปลง การบรรจุกิ่งตายาง การขนส่งกิ่งตายาง โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี
ตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีและดำเนินการขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดี

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน