หน่วยสมรรถนะ

ปลูกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปลูกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการคัดเลือกเมล็ดยางพารา การนำเมล็ดยางมาเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด การวางแนวและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี การปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในหลุมแล้วติดตายางพันธุ์ดีในภายหลัง การปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางเพาะชำถุงพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A151 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางพาราเพื่อผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

1.อธิบายหลักการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยาง
3.คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีตามฤดูกาลของภูมิภาคต่างๆ

A152 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

1.อธิบายขั้นตอนการเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2.จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การยกร่องและเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด
3. ยกร่องเพื่อเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด
4. เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
5.คัดเลือกเมล็ดงอกไปปลูกเพื่อผลิตเป็นต้นตอยางสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

A153 วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

1.อธิบายหลักการวางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการวางแนวปลูกและระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกให้เพียงพอ
3.วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี

A154 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกเพื่อใช้เป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

1. อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2.เตรียมอุปกรณ์การปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
3.ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

A155 ติดตาต้นตอที่ได้จากการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

1.อธิบายหลักการเลือกต้นตอที่เหมาะสมสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2. คัดเลือกต้นตอที่เหมาะสมสำหรับติดตาในแปลง
3. จัดหากิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อนำมาติดตา
4. อธิบายการติดตาต้นตอในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี
5. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตายางพันธุ์ดี
6. ติดตาต้นตอในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี
7. ตรวจสอบผลการติดตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

A156 ปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

1.อธิบายขั้นตอนการปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในหลุมเพื่อใช้เป็นต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี
2. เตรียมอุปกรณ์การปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงเพื่อใช้เป็นต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี
3. ปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในหลุมเพื่อใช้เป็นต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อผลิตต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี 2) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การยกร่องและเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดงอก 3) มีทักษะในการคัดเลือกเมล็ดงอกเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี 4) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์วางแนวปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 5) มีทักษะในการเตรียมหลุมและปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 6) มีทักษะในการติดตาต้นตอที่ปลูกจากเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 7) มีทักษะในการเตรียมหลุมและปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในหลุม (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดยางสดมาปลูกและเพาะเมล็ดงอก 2) มีความรู้ในการเพาะเมล็ดงอกเพื่อใช้ผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3) มีความรู้ในการวางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี 4) มีความรู้ในการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในหลุมแล้วติดตาในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี 5) มีความรู้ในการปลูกด้วยต้นตอตายางพันธุ์ดีในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี 6) มีความรู้ในการปลูกด้วยต้นยางเพาะชำถุงในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดยาง การนำเมล็ดยางมาเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด การวางแนวและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี การปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในหลุมแล้วติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี การปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางเพาะชำถุงในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
วางแผนดูแลรักษาอ้อย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน