หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมบำรุงเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เก็บเกี่ยวอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย ประกอบด้วยการบริการเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยตามเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในคู่มือประจำเครื่อง และซ่อมแซมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่อเกิดความเสียหาย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยสามารถบริการเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยตามที่คู่มือกำหนด มีทักษะในการตรวจซ่อมวิเคราะห์ปัญหาเมื่อเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยเสียหรือทำงานผิดปกติ และสามารถซ่อมแซมได้ในงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B431 บริการเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

1.1 ศึกษาคู่มือประจำเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
1.2 บริการเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยตามคู่มือกำหนด

B432 ซ่อมแซมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

2.1 วิเคราะห์ปัญหาความเสียหายเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
2.2 ซ่อมแซมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การบริการเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยตามคู่มือกำหนด
  2. การวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายของเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
  3. การซ่อมแซมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. จุดตรวจและวิธีบริการเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยตามคู่มือกำหนด
  2. จุดที่เกิดปัญหาบ่อยๆ ของเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย และวิธีแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ซ) วิธีการประเมิน
  พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบริการเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย คือการบำรุงรักษาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยตามกำหนด ซึ่งผู้ผลิตกำหนดจุดที่ต้องบริการ และวิธีปฏิบัติในคู่มือประจำเครื่องทุก 10, 50, 100, 150, 300, 600 และ 1,200 ชั่วโมงทำงาน หรืออื่นๆ ตามที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง จึงต้องศึกษาจากคู่มือประจำเครื่อง
  2. การซ่อมแซมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย คือการวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อตัดสินใจซ่อมแซม เมื่อตรวจพบความเสียหายที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ เช่น เปลี่ยนสายพาน เปลี่ยนลูกปืน ปรับตั้งเครื่องยนต์ ลับคมหรือเปลี่ยนใบมีดตัด ปรับระยะระหว่างใบมีด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่น เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลงานผลิตหรือบริการ
ซ่อมบำรุงเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย