หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาอ้อย ประกอบด้วยการบริการเครื่องดูแลรักษาอ้อยตามที่ผู้ผลิตกำหนดในคู่มือประจำเครื่อง และการซ่อมแซมเครื่องดูแลรักษาอ้อย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาอ้อย สามารถบริการเครื่องดูแลรักษาอ้อยตามที่คู่มือกำหนด มีทักษะในการซ่อมแซมเมื่อเครื่องดูแลรักษาอ้อยเสียหรือทำงานผิดปกติ เครื่องดูแลรักษาอ้อยนี้ ได้แก่ เครื่องให้ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องฉีดพ่นสารเคมี

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B341 บริการเครื่องดูแลรักษาอ้อย

1.1 ศึกษาคู่มือประจำเครื่องดูแลรักษาอ้อย
1.2 บริการเครื่องดูแลรักษาอ้อยตามคู่มือกำหนด

B342 ซ่อมแซมเครื่องดูแลรักษาอ้อย

2.1 วิเคราะห์ปัญหาความเสียหายเครื่องดูแลรักษาอ้อย
2.2 ซ่อมแซมเครื่องดูแลรักษาอ้อยในงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีใช้เครื่องดูแลรักษาอ้อยติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ คือ
  B12 ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การบริการเครื่องดูแลรักษาอ้อยตามคู่มือกำหนด
  2. การวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายของเครื่องดูแลรักษาอ้อย
  3. การซ่อมแซมเครื่องดูแลรักษาอ้อย
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. จุดตรวจและวิธีบริการเครื่องให้ปุ๋ย เครื่องฉีดพ่นสารเคมี เครื่องกำจัดวัชพืช ตามคู่มือกำหนด
  2. จุดที่เกิดปัญหาบ่อยๆ ของเครื่องดูแลรักษาอ้อย และวิธีแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ซ) วิธีการประเมิน
  พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบริการเครื่องดูแลรักษา คือการบำรุงรักษาเครื่องดูแลรักษาตามชั่วโมงทำงานที่ผู้ผลิตกำหนด เครื่องดูแลรักษานี้ ได้แก่ เครื่องให้ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องฉีดพ่นสารเคมี โดยศึกษาจุดที่ต้องบริการ วิธีปฏิบัติ และชั่วโมงทำงานได้จากคู่มือประจำเครื่อง
  2. การซ่อมแซมเครื่องดูแลรักษาอ้อย คือการวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายเครื่องดูแลรักษาอ้อยเพื่อตัดสินใจซ่อมแซม เมื่อตรวจพบความเสียหายที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ เช่น หัวฉีดของเครื่องฉีดพ่นสารเคมีพ่นยาไม่สม่ำเสมอหรืออุดตัน ความเสียหายเนื่องจากใบตัดของเครื่องกำจัดวัชพืชบิ่นหรือหัก การตรวจซ่อมส่วนที่ชำรุด หลุดหลวม ขันนอตให้แน่น ให้เครื่องดูแลรักษาอ้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนดูแลรักษาอ้อย
จัดการการผลิตหรือบริการการเพาะปลูกข้าว